Hai 48 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do emprego

Fomento del empleo

MR708B - Subvencións para proxectos adquisición de maquinaria e equipamento en actividades non agrícolas.

O obxecto destas bases reguladoras é establecer o réxime das axudas que xestiona a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) no marco da medida 6.4 do PDR de Galicia 2014-2020, destinadas a mellorar, ampliar e/ou modernizar as empresas existentes que desenvolven actividades…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR708B&ano=2019&numpub=1&lang=gl

TR341U - Programa de incentivos á contratación a tempo parcial das persoas con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social.

Esta orde ten por obxecto regular as axudas que favorezan a contratación das persoas con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social na empresa ordinaria e especialmente aquelas que teñen maiores dificultades de inserción laboral.

II.…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341U&ano=2018&numpub=1&lang=gl

TR320A - Premios RSE Galicia.

Aprobar as bases reguladoras e convocar os Premios de Responsabilidade Social Empresarial de Galicia (Premios RSE Galicia).

Tipoloxía de premios.

Os recoñecementos dos Premios Responsabilidade Social Empresarial de Galicia son de dous tipos:…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR320A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

IF302H - Autorización de transporte público regular de uso especial-escolar a centros públicos.

Se vostede é transportista particular ou representa unha sociedade de transportes que quere dedicarse ó transporte de estudiantes, alumnos de educación especial ou de productores, dende os seus lugares de residencia ós centros de ensino e fábricas ou centros…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF302H&ano=2019&numpub=1&lang=gl

ED012A - Participación no concurso xeral de traslados dos corpos de persoal docente non universitario dependente da consellería competente en materia de educación.

1. Convócase concurso de traslados (código de procedemento ED012A), de acordo coas especificacións que se citan nesta orde, para a provisión de prazas vacantes entre persoal funcionario docente dos corpos que a seguir se relacionan, cos códigos de corpo que se…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED012A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR802L - Bono consolida entidades de economía social de Galicia

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras do Programa de apoio á consolidación das entidades da economía social de Galicia Bono consolida economía social e proceder á súa convocatoria para as anualidades 2021-2022 (código de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802L&ano=2021&numpub=1&lang=gl

Modificación no formulario do procedemento TR351G

Realizouse un cambio no formulario "Subvención para o fomento do emprego no medio rural" do procedemento TR351G - Subvención para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural), en concreto sobre as opcións dispoñibles no punto "2. Servizos en que se encadra o proxecto" do bloque "II. Descrición…

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0540.xml

ED507A - Axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial.

Faise pública a convocatoria co código de procedemento ED507A, de axudas destinadas a subvencionar a realización de actividades por parte das federacións e confederacións de nais e pais do alumnado legalmente constituídas, e das asociacións de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED507A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

.
Apoio a autónomos/as e empresas

A Xunta contribúe ao mantemento do emprego e da actividade económica das persoas traballadoras autónomas e empresas desde o principio da emerxencia sanitaria en forma de axudas directas, dirixidas aos sectores máis golpeados pola crise. A pandemia económica mundial é un feito conxuntural que o…

sede.xunta.gal/de-interese/apoio-autonomos-empresas

SI427A - Subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade.

1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras e a convocatoria no ano 2021 das axudas a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro rexistradas na área de igualdade do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS), para o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI427A&ano=2021&numpub=1&lang=gl