Hai 54 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do emprego

Fomento del empleo

PE631A - Autorización do centro de recolla para especies eurihalinas.

A presente orde ten como obxecto:
a) Regular a comercialización en orixe, que inclúe o desembarco, o transporte e a primeira venda nas lonxas pesqueiras ou nos centros de venda, das especies eurihalinas de interese comercial capturadas nos tramos finais dos ríos.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE631A&ano=2014&numpub=1&lang=gl

TR342C - Programa de incentivos á contratacion por conta allea e á formación.

Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras polas cales se rexerán as axudas que favorezan a contratación de persoas desempregadas na empresa ordinaria e especialmente daquelas que teñen maiores dificultades de inserción laboral establecidas pola…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR342C&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR343A - Subvencións pola contratación de persoas con discapacidade na empresa ordinaria.

Coa finalidade de promover a integración laboral das persoas con discapacidade nas empresas ordinarias con centros de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia, esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e proceder á convocatoria, para o ano 2017, das…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR343A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MR708B - Subvencións para proxectos adquisición de maquinaria e equipamento en actividades non agrícolas.

O obxecto destas bases reguladoras é establecer o réxime das axudas que xestiona a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) no marco da medida 6.4 do PDR de Galicia 2014-2020, destinadas a mellorar, ampliar e/ou modernizar as empresas existentes que desenvolven actividades…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR708B&ano=2019&numpub=1&lang=gl

IF302H - Autorización de transporte público regular de uso especial-escolar a centros públicos.

Se vostede é transportista particular ou representa unha sociedade de transportes que quere dedicarse ó transporte de estudiantes, alumnos de educación especial ou de productores, dende os seus lugares de residencia ós centros de ensino e fábricas ou centros…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF302H&ano=2019&numpub=1&lang=gl

TR341U - Programa de incentivos á contratación a tempo parcial das persoas con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social.

Esta orde ten por obxecto regular as axudas que favorezan a contratación das persoas con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social na empresa ordinaria e especialmente aquelas que teñen maiores dificultades de inserción laboral.

II.…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341U&ano=2018&numpub=1&lang=gl

TR356B - Cualificación como empresa de inserción

1. Este decreto ten por obxecto:

a) Regular o procedemento de cualificación das empresas de inserción na Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Establecer a organización e funcionamento do Rexistro Administrativo de Empresas de Inserción de Galicia…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR356B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

Modificación no formulario do procedemento TR351G

Realizouse un cambio no formulario "Subvención para o fomento do emprego no medio rural" do procedemento TR351G - Subvención para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural), en concreto sobre as opcións dispoñibles no punto "2. Servizos en que se encadra o proxecto" do bloque "II. Descrición…

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0540.xml

SI427A - Subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade.

1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras e a convocatoria no ano 2022 das axudas a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro rexistradas na área de igualdade do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS), para o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI427A&ano=2022&numpub=1&lang=gl