Hai 54 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do emprego

Fomento del empleo

TR342A - Programa de emprego con apoio.

Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras polas cales se rexerán as axudas que favorezan a contratación de persoas desempregadas na empresa ordinaria e especialmente daquelas que teñen maiores dificultades de inserción laboral establecidas pola…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR342A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR341L - Programa de emprego con apoio como medida de fomento de emprego de persoas con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión soical no mercado ordinario de traballo.

Esta orde ten por obxecto regular as axudas que favorezan a contratación das persoas con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social na empresa ordinaria e especialmente aquelas que teñen maiores dificultades de inserción laboral.

I,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341L&ano=2018&numpub=1&lang=gl

TR349L - Incentivos á contratación de persoas mozas no marco do programa operativo de emprego xuvenil.

1. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e proceder á convocatoria para o ano 2022 do programa de incentivos á contratación por conta allea, que realicen as empresas e persoas empregadoras, vinculados aos programas de emprego regulados nas ordes do 27 de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349L&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR341Y - Axudas para o reequilibrio financeiro dos CEEIS e EIL especialmente afectados pola crise do COVID-19.

1. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións establecidas pola Consellería de Emprego e Igualdade para o reequilibrio financeiro dos centros especiais de emprego de iniciativa social (CEEIS) e das empresas de inserción laboral (EIL)…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341Y&ano=2021&numpub=1&lang=gl

PE631B - Rexistro de centros de recollida de especies eurihalinas.

Crear o Rexistro de Centros de recolla de Especies Eurihalinas (en diante, Rexistro), baixo a xestión e o control da consellería competente en materia de ordenación do sector pesqueiro.

Serán datos inscritibles as autorizacións dos centros de recolla…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE631B&ano=2014&numpub=1&lang=gl

SI436C - Plan Corresponsables: Liña Plan Corresponsables a desenvolver polas asociacións de nais e pais.

1. Liña de Plan Corresponsables a desenvolver polas asociacións de nais e pais, de centros sostidos pola Xunta de Galicia, federacións e confederacións de nais e pais. Consiste en actuacións orientadas a facilitar a conciliación das familias con fillas e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI436C&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR770A - Programa Muller 2022, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

1. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e proceder, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, á convocatoria para o ano 2022 dos incentivos á contratación indefinida inicial de mulleres desempregadas que presentan…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR770A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR802O - Certame Cooperativismo no Ensino.

1. O certame Cooperativismo no ensino ten por obxecto difundir e promover o cooperativismo entre o alumnado dos centros de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, educación especial, formación profesional e de ensinanzas de réxime especial de Galicia,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802O&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR802L - Bono consolida economía social.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras do Programa de apoio á consolidación das entidades da economía social de Galicia Bono consolida economía social, e proceder á súa convocatoria para a anualidade 2022 (código de procedemento…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802L&ano=2022&numpub=1&lang=gl