Hai 48 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do emprego

Fomento del empleo

TR342A - Programa de emprego con apoio.

Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras polas cales se rexerán as axudas que favorezan a contratación de persoas desempregadas na empresa ordinaria e, especialmente, daquelas que teñen maiores dificultades de inserción laboral establecidas pola…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR342A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR341L - Programa de emprego con apoio como medida de fomento de emprego de persoas con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión soical no mercado ordinario de traballo.

Esta orde ten por obxecto regular as axudas que favorezan a contratación das persoas con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social na empresa ordinaria e especialmente aquelas que teñen maiores dificultades de inserción laboral.

I,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341L&ano=2018&numpub=1&lang=gl

PE631B - Rexistro de centros de recollida de especies eurihalinas.

Crear o Rexistro de Centros de recolla de Especies Eurihalinas (en diante, Rexistro), baixo a xestión e o control da consellería competente en materia de ordenación do sector pesqueiro.

Serán datos inscritibles as autorizacións dos centros de recolla…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE631B&ano=2014&numpub=1&lang=gl

TR341Y - Axudas para o reequilibrio financeiro dos CEEIS e EIL especialmente afectados pola crise do COVID-19.

1. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións establecidas pola Consellería de Emprego e Igualdade para o reequilibrio financeiro dos centros especiais de emprego de iniciativa social (CEEIS) e das empresas de inserción laboral (EIL)…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341Y&ano=2021&numpub=1&lang=gl

PE631A - Autorización do centro de recolla para especies eurihalinas.

A presente orde ten como obxecto:
a) Regular a comercialización en orixe, que inclúe o desembarco, o transporte e a primeira venda nas lonxas pesqueiras ou nos centros de venda, das especies eurihalinas de interese comercial capturadas nos tramos finais dos ríos.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE631A&ano=2014&numpub=1&lang=gl

TR342C - Programa de incentivos á contratacion por conta allea e á formación.

Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras polas cales se rexerán as axudas que favorezan a contratación de persoas desempregadas na empresa ordinaria e, especialmente, daquelas que teñen maiores dificultades de inserción laboral establecidas pola…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR342C&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR343A - Subvencións pola contratación de persoas con discapacidade na empresa ordinaria.

Coa finalidade de promover a integración laboral das persoas con discapacidade nas empresas ordinarias con centros de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia, esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e proceder á convocatoria, para o ano 2017, das…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR343A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

TR802O - Certame Cooperativismo no Ensino.

1. O certame Cooperativismo no ensino ten por obxecto difundir e promover o cooperativismo entre o alumnado dos centros de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, educación especial, formación profesional e de ensinanzas de réxime especial de Galicia,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802O&ano=2021&numpub=1&lang=gl