Hai 60 resultados relacionados coa súa selección:

BS325A - Certificado de experiencias de educación non formal en materia de xuventude.

Esta disposición ten por obxecto regular o réxime xurídico e características do certificado de experiencias de educación non formal en materia de xuventude. Programas dos cales se deriva o dereito á expedición do certificado. 1. Os programas dos cales se deriva o dereito á expedición…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS325A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

BS312A - Recoñecemento oficial dos servizos de información xuvenil.

Solicitar o recoñecemento oficial dos servizos de información xuvenil que integran a Rede Galega de Información Xuvenil.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS312A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

BS403C - Axudas para a posta en marcha de Casas Niño.

1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas para a posta en marcha de proxectos durante os anos 2022, 2023, 2024 e 2025, destinados á atención de nenas e nenos de ata tres anos de idade, mediante o establecemento…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS403C&ano=2022&numpub=1&lang=gl

BS402A - Novo ingreso en escolas infantís 0-3.

Esta resolución ten por obxecto convocar o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais (AGSS) para o curso 2022/23 (código BS402A, solicitudes de novo ingreso).

As…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS402A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

BS403B - Programa de axudas a través da tarxeta Benvida.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases polas que se rexerá a concesión dunha axuda económica para as familias que no ano 2022 teñan un/unha fillo/a, adopten ou sexan declaradas en situación de garda dun/dunha neno/a con fins adoptivos e para…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS403B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

BS613A - Prestacións sociais e económicas para persoas con discapacidade (LISMI).

Trátase dun conxunto de prestacións destinadas á protección de persoas discapacitadas que por non desenvolver actividad laboral non están comprendidas no campo de aplicación da Seguridade Social. Axudas que establecen: . Subsidio de mobilidade e Compensación por Gastos de Transporte .…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS613A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

BS306B - Axudas enmarcadas no programa iniciativa xove.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove, para a posta en marcha de iniciativas xuvenís durante o ano 2022, e convocar estas axudas para o dito…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS306B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

BS103F - Autorización de cesamento de actividades de centros e programas de servizos sociais.

Tramitar a autorización de cesamento de actividades dun centro ou programa de servizos sociais, tanto temporal como definitivo, xa sexa parcial ou do total

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS103F&ano=2012&numpub=1&lang=gl

BS315A - Declaración responsable de inicio da actividade. Prestación de servizos nas instalacións xuvenis.

Regular as características dos diferentes tipos de instalacións destinadas á mocidade para a realización de actividades no tempo libre no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para os efectos do inicio da súa actividade, logo de presentación dunha declaración responsable, nos termos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS315A&ano=2012&numpub=1&lang=gl