Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 60 resultados relacionados coa súa selección:

BS306B - Axudas enmarcadas no programa iniciativa xove.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove, que están destinadas á posta en marcha de iniciativas xuvenís durante o ano 2023, e convocar…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS306B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

BS103N - Acreditación de centros e programas de servizos sociais.

Constatar o cumprimento dos requisitos específicos e estándares de calidade que, para tal efecto, se establezan para os diferentes tipos de prestación e persoas destinatarias nas normas de aplicación específicas para os ditos servizos.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS103N&ano=2012&numpub=1&lang=gl

BS312A - Recoñecemento oficial dos servizos de información xuvenil.

Solicitar o recoñecemento oficial dos servizos de información xuvenil que integran a Rede Galega de Información Xuvenil.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS312A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

BS325A - Certificado de experiencias de educación non formal en materia de xuventude.

Esta disposición ten por obxecto regular o réxime xurídico e características do certificado de experiencias de educación non formal en materia de xuventude.

Programas dos cales se deriva o dereito á expedición do certificado.

1. Os programas dos cales se deriva o dereito á expedición do…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS325A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

ED303A - Axudas de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado.

Concesión de axudas para financiar gastos derivados da participación como asistente a actividades de formación non organizadas polas estruturas de formación da consellería que se desenvolvan na Comunidade Autónoma de Galicia, no resto do territorio…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED303A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

BS303H - Prazas xuvenís, Programa campaña de verán - Prazas reservadas a discapacidade (Múltiple).

Ofertar as prazas para actividades xuvenís dentro da programación da Campaña de verán 2024 que se detalla no anexo I B da orde, no procedemento de prazas reservadas para inclusión de persoas con discapacidade (solicitude múltiple), para facilitar que a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS303H&ano=2024&numpub=1&lang=gl

BS403B - Programa de axudas a través da tarxeta Benvida.

1.  Establecer as bases polas que se rexerá a concesión dunha axuda económica para as familias que no ano 2024 teñan un fillo/a, adopten, sexan declaradas en situación de garda  con fins adoptivos ou acollan de xeito permanente a un ou máis…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS403B&ano=2024&numpub=1&lang=gl

BS403C - Axudas para a posta en marcha de Casas Niño.

A concesión de axudas para a posta en marcha de proxectos de servizos durante os anos  2024, 2025, 2026 e 2027, destinados á atención de nenas e nenos de ata tres anos de idade, mediante o establecemento dunha casa niño, nos núcleos rurais do…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS403C&ano=2024&numpub=1&lang=gl

BS423A - Título de familia numerosa / Carné familiar.

Tramitación da solicitude/ renovación do título de familia numerosa, a modificación de datos de residencia ou calquera outra modificación dos datos das persoas beneficiarias así como a expedición dun duplicado do título de familia numerosa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS423A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

BS105A - Presentación directa de reclamacións en materia de centros, servizos e programas de servizos sociais

Esta orde ten por obxecto regular o procedemento sobre reclamacións das persoas usuarias de servizos sociais e a presentación de determinada documentación que deben remitir as entidades prestadoras de servizos sociais, e que se dirixan á Subdirección Xeral de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS105A&ano=2021&numpub=1&lang=gl