Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 7 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do emprego

Fomento del empleo

TR820I - ERTES-Mecanismo RED de Flexibilidade e Estabilización do Emprego.

Esta orde ten por obxecto regular o procedemento e aprobar e dar publicidade ao modelo normalizado (código de procedemento TR820I) para a súa tramitación por medios electrónicos, sobre a solicitude por parte das empresas e das persoas autónomas con persoas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820I&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MR461D - Autorización para o emprego da identificación de garantía da Comunidade Autónoma de Galicia.

Regular o recoñecemento como Agrupación de Produción Integrada (APRIA) a aquelas agrupacións agrarias, que queiran obter produtos agrarios baixo requisitos de produción integrada (en adiante PI), para ser comercializados.

Os produtos obtidos de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR461D&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TR330A - Recoñecemento da condición de entidade colaboradora do Servizo Público de Emprego de Galicia en captación de ofertas.

Regular o procedemento e os requisitos para o recoñecemento como entidade colaboradora do Servizo Público de Emprego de Galicia en captación de ofertas e a creación do seu rexistro administrativo.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR330A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TR301R - Accións formativas de formación para o emprego non financiadas con fondos públicos conducentes á obtención de certificados de profesionalidade.

A presente orde ten por obxecto regular, no ámbito da formación profesional para o emprego, o procedemento de solicitude e autorización que se deberá seguir para a impartición de accións formativas non financiadas por fondos públicos do sistema de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR301R&ano=2022&numpub=1&lang=gl

SA440A - Inicio da actividade dunha empresa funeraria, tanatorio, velatorio ou crematorio.

É obxecto do presente decreto a regulación da sanidade mortuoria na Comunidade Autónoma de Galicia, que inclúe as seguintes materias:
a) Toda clase de prácticas sanitarias sobre cadáveres, tales como as de tanatopraxia e tanatoestética.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA440A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

SA665A - Autorizacións especiais para inhumación antes de 24 horas e exposición de cadáveres en lugares públicos.

Obter a autorización nos supostos de cremación de cadáveres despois de 48 horas, inhumación antes de 24 horas e para a exposición en lugares públicos.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA665A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

IN649A - Autorización/modificación de empresa de venda e/ou asistencia técnica de equipos e instalacións de Raios X de diagnóstico médico.

Calquera actuación relacionada coa venda e asistencia técnica dos equipos e instalacións de raios X con fins de diagnóstico médico, incluída a súa importación, deberá ser realizada por empresas ou entidades autorizadas ao efecto…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN649A&ano=2011&numpub=1&lang=gl