Hai 5 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do emprego

Fomento del empleo

TR301V - Bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego.

1. A presente orde ten por obxecto regular o réxime da concesión directa de subvencións, por parte da Consellería de Emprego e Igualdade, en concepto de bolsas e axudas para as persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas no marco da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR301V&ano=2021&numpub=1&lang=gl

IN859A - Convocatoria da Axencia Galega de Innovación para postos de persoal investigador, na modalidade de investigador distinguido, para beneficiarios dunha bolsa do Consello Europeo de Investigación (ERC), no marco do programa Oportunius.

A presente convocatoria ten por obxecto a cobertura, baixo a modalidade de persoal investigador distinguido, dunha praza de investigador/a para persoas beneficiarias de bolsas do European Research Council (ERC) Advanced Grant (anexo I) e unha praza de investigador/a para persoas beneficiarias de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN859A&ano=2021&numpub=3&lang=gl

XU700A - Inclusión nas bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da administración de xustiza.

1. Convócase o proceso de formación de bolsas de traballo para desempeñar interinamente os postos de persoal funcionario dos corpos de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e mais de auxilio xudicial nos órganos da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=XU700A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

PR809A - Bolsas de formación de persoas expertas en cooperación internacional para o desenvolvemento.

Estas bases teñen por obxecto regular a convocatoria de seis bolsas para a formación de persoas expertas en cooperación internacional para o desenvolvemento (código de procedemento PR809A).

Os destinos das bolsas serán en Santiago de Compostela, na sede…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR809A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

PE601C - Bolsas de formación en réxime de empresa tutelada para as persoas tituladas en ciclos formativos de acuicultura.

O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras que rexerán a convocatoria de bolsas de formación en réxime de empresa tutelada para os/as titulados/as nos ciclos formativos de acuicultura, así como proceder a convocar catro (4) bolsas, en réxime…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE601C&ano=2021&numpub=1&lang=gl