Hai 1 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do emprego

Fomento del empleo

TR820Y - Declaración de empresa dependente ou integrante da cadea de valor.

Esta orde ten por obxecto regular o procedemento e aprobar e dar publicidade do modelo normalizado (código de procedemento administrativo TR820Y), para a súa tramitación por medios electrónicos, sobre a solicitude de declaración pola autoridade laboral…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820Y&ano=2020&numpub=1&lang=gl