Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 54 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do emprego

Fomento del empleo

TR351B - Subvención para entidades locais que contraten axentes de emprego e desenvolvemento local.

Este procedemento ten por finalidade a convocatoria no exercicio 2023, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas e subvencións para a prórroga de contratos subscritos no 2022 ou con anterioridade, de axentes de emprego e desenvolvemento local, no ámbito da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR351B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

TR352B - Subvención para entidades sen ánimo de lucro que contraten axentes de emprego e unidades de apoio.

O financiamento de accións de fomento de emprego en colaboración coas entidades sen ánimo de lucro prestadoras de servizos sociais, a través da concesión de axudas e subvencións para a contratación nesta convocatoria do ano 2023, ou…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR352B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

VI470B - Inscrición no directorio de axentes colaboradores en materia de rehabilitación.

O "Directorio de axentes colaboradores en materia de rehabilitación", adscrito a Consellería de Infraestruturas e Vivenda, ten por obxecto poñer a disposición dos solicitantes das axudas en materia de rehabilitación tramitadas pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda unha relación de axentes…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI470B&ano=2016&numpub=1&lang=gl

IN848C - Emprego xuvenil innovador

1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das axudas do programa Principia da Axencia Galega de Innovación dirixidas ás empresas e organismos de investigación en Galicia, destinadas ao fomento da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN848C&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR342A - Programa de emprego con apoio.

Fixar as bases reguladoras e convocar para o ano 2023, no ámbito da comunidade autónoma de Galicia, as axudas establecidas pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade ás entidades promotoras de programas de emprego con apoio para financiar os custos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR342A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

TR341D - Promoción do emprego autónomo.

Fixar as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo en Galicia e proceder á súa convocatoria para o ano 2024.

 A finalidade deste programa é a concesión de 2 liñas de axuda económica a aquelas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341D&ano=2024&numpub=1&lang=gl

PR803D - Axudas aos axentes de cooperación para execución de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior.

A regulación da concesión de subvencións para a realización de proxectos de cooperación ao desenvolvemento no exterior a executar polas entidades recoñecidas como axentes de cooperación para o desenvolvemento pola Lei 10/2021, do 9 de marzo,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR803D&ano=2023&numpub=1&lang=gl

TR340A - Cualificación iniciativas de emprego.

Poderán ter a consideración de iniciativas de emprego os proxectos empresariais innovadores e xeradores de emprego promocionados e apoiados pola Xunta de Galicia ou por administracións locais de carácter territorial desta Comunidade Autónoma. As iniciativas de emprego poderán ser de dúas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR340A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TR353B - Subvención programas de emprego para persoas mozas.

Conceder axudas destinadas á adopción de medidas para a mellora da empregabilidade das persoas desempregadas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR353B&ano=2024&numpub=1&lang=gl

TR353A - Subvención a obradoiros duais de emprego.

O establecemento das bases reguladoras, así como a convocatoria para o ano 2024, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, concibidos como programas de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR353A&ano=2024&numpub=1&lang=gl