Hai 104 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do emprego

Fomento del empleo

TR343A - Subvencións pola contratación de persoas con discapacidade na empresa ordinaria.

Coa finalidade de promover a integración laboral das persoas con discapacidade nas empresas ordinarias con centros de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia, esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e proceder á convocatoria, para o ano 2017, das…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR343A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

TR356B - Cualificación e inscrición como empresa de inserción laboral.

Esta orde ten por obxecto regular o procedemento de cualificación das empresas de inserción laboral na Comunidade Autónoma de Galicia, así como establecer e determinar a organización e funcionamento do seu rexistro administrativo.
Esta Orde será de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR356B&ano=2015&numpub=1&lang=gl

MR708A - Proxectos de investimento en actividades non agrícolas.

1. O obxecto destas bases reguladoras é establecer o réxime das axudas que xestiona a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural no marco da medida 6.4 do PDR de Galicia 2014-2020, destinadas a:

a) Adquirir maquinaria e equipamento co fin de mellorar, ampliar e/ou modernizar as…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR708A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TU503A - Subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos esteblecementos turísticos de aloxamento e de restauración.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a mellora da infraestrutura turística da Comunidade Autónoma de Galicia mediante a incentivación para a mellora das infraestruturas dos establecementos de aloxamento turístico e de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU503A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR820Y - Declaración de empresa dependente ou integrante da cadea de valor.

Esta orde ten por obxecto regular o procedemento e aprobar e dar publicidade do modelo normalizado (código de procedemento administrativo TR820Y), para a súa tramitación por medios electrónicos, sobre a solicitude de declaración pola autoridade laboral…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820Y&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TU501D - Axudas para actuacións de mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos que se atopen no Camiño de Santiago.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a mellora paisaxística, a procura da harmonía, a orde e respecto, e a coherencia do Camiño de Santiago e a súa paisaxe cos valores culturais ligados ás sociedades que ao longo do tempo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU501D&ano=2021&numpub=1&lang=gl

IN414D - Axudas urxentes de tipo social (AUXS) para evitar os cortes de subministración eléctrica aos consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social.

1. Esta orde da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación establece as bases reguladoras, que se xuntan no anexo I, para a concesión de axudas urxentes de tipo social (AUXS) para evitar os cortes de subministración eléctrica…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN414D&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR350A - Programa emprega muller de incentivos á contratación por conta allea e a formación de mulleres desempregadas.

Coa finalidade de facilitar a inserción laboral das mulleres desempregadas que presentan desvantaxes e dificultades particulares para acceder ou permanecer no mercado de traballo, esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras dos incentivos á súa contratación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR350A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IG408A - Axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Deselvolvemento Rexional, no marco do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020.

O obxecto das axudas reguladas nestas bases é o de estimular a posta en marcha de proxectos de investimento empresarial en Galicia, coa finalidade principal de dinamizar a actividade económica na Comunidade Autónoma e potenciar o mantemento e creación de emprego,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG408A&ano=2020&numpub=1&lang=gl