Hai 104 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do emprego

Fomento del empleo

TR341M - Programa de axudas ao mantemento do custo salarial das persoas con discapacidade nos Centros Especiais de Emprego

Esta orde ten por obxecto fixar, con carácter indefinido, as bases reguladoras das subvencións aos centros especiais de emprego establecidas pola Consellería de Emprego e Igualdade, co fin de garantir a empregabilidade das persoas con discapacidade, a través dos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341M&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR330A - Recoñecemento da condición de entidade colaboradora do Servizo Público de Emprego de Galicia en captación de ofertas.

Regular o procedemento e os requisitos para o recoñecemento como entidade colaboradora do Servizo Público de Emprego de Galicia en captación de ofertas e a creación do seu rexistro administrativo.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR330A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TR802G - Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa I: Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laboráis.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións da Consellería de Emprego e Igualdade, en réxime de concorrencia non competitiva, coa finalidade de fomentar a incorporación de persoas desempregadas e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR802G&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR358D - Programas de apoio ás entidades asociativas de cooperativas, sociedades laborais, centros especiais de emprego e empresas de inserción. Programa II: fomento e consolidación das asociacións de centros especiais de emprego e empresas de inserción laboral.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións destinadas a sufragar os gastos de organización interna e funcionamento de entidades representativas da economía social, a través do seguinte programa de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR358D&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR352C - Subvención para entidades sen ánimo de lucro que contraten persoas mozas para a realización de servizos de interese xeral e social. Programa operativo de emprego xuvenil.

1. Esta convocatoria ten por obxecto o financiamento de accións de fomento de emprego en colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, a través da contratación durante sete meses de persoas mozas incluídas e que consten como beneficiarias no ficheiro…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR352C&ano=2019&numpub=1&lang=gl

TR301T - Accións formativas dirixidas a persoas traballadoras desempregadas beneficiarias do programa de activación para o emprego.

Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, tanto a convocatoria pública como a execución das accións formativas dirixidas ás persoas traballadoras desempregadas beneficiarias do Programa de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR301T&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TR341E - Programa de axudas á creación de postos de traballo estables para persoas con discapacidade nos centros especiais de emprego

1. Esta orde ten por obxecto fixar, con carácter indefinido, as bases reguladoras das subvencións aos centros especiais de emprego establecidas pola Consellería de Emprego e Igualdade, co fin de garantir a empregabilidade das persoas con discapacidade, a través dos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341E&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR301V - Bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego.

1. A presente orde ten por obxecto regular o réxime da concesión directa de subvencións, por parte da Consellería de Emprego e Igualdade, en concepto de bolsas e axudas para as persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas no marco da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR301V&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR340E - Programa II: Incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica-IEBT.

1. Coa finalidade de impulsar a creación de novas iniciativas empresariais de base tecnolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia, este programa ten por obxecto fixar as bases reguladoras e realizar á convocatoria para o ano 2021 dos incentivos ás empresas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR340E&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR341N - Programa de axudas á adaptación de postos de traballo e asistencia técnica para os Centros Especiais de Emprego

1. Esta orde ten por obxecto fixar, con carácter indefinido, as bases reguladoras das subvencións aos centros especiais de emprego establecidas pola Consellería de Emprego e Igualdade, co fin de garantir a empregabilidade das persoas con discapacidade, a través dos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341N&ano=2021&numpub=1&lang=gl