Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 103 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do emprego

Fomento del empleo

TR341D - Programa I. Promoción do emprego autónomo.

1. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras do programa Xempre autónomo, para a promoción do emprego autónomo (TR341D), e realizar a súa convocatoria para o ano 2023.

2. A finalidade deste programa é a concesión dunha axuda…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341D&ano=2023&numpub=1&lang=gl

TR820F - Axudas para favorecer o mantemento do emprego ante flutuacións da economía, apoiando as persoas traballadoras e ás empresas, afectadas por expedientes de regulación temporal de emprego de suspensión de contratos e redución de xornada

A presente orde ter por obxecto regular a convocatoria de axudas para paliar a situación económica e compensar a perda do poder adquisitivo das persoas traballadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de emprego (ERTE) de suspensión de contratos ou de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820F&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR341E - Programa de axudas á creación de postos de traballo estables para persoas con discapacidade nos centros especiais de emprego.

Esta orde ten por obxecto fixar, con carácter indefinido, as bases reguladoras das subvencións aos centros especiais de emprego establecidas pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, co fin de garantir a empregabilidade das persoas con discapacidade, a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341E&ano=2022&numpub=1&lang=gl

FA005A - Comunicación da información estatístico-contable anual dos corredores de seguros e reaseguros e dos axentes de seguros vinculados e dos operadores de banca-seguros vinculados.

Información estatístico-contable, correspondente ao exercicio  anterior dos mediadores de seguros inscritos no Rexistro Administrativo de Distribuidores de Seguros e Reaseguros na Comunidade Autónoma de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=FA005A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

TR302A - Plan de formación para o emprego dirixido prioritariamente ás persoas traballadoras ocupadas.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria pública de subvencións para o financiamento de programas de formación dirixidos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR302A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR341L - Programa de emprego con apoio como medida de fomento de emprego de persoas con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión soical no mercado ordinario de traballo.

Esta orde ten por obxecto regular as axudas que favorezan a contratación das persoas con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social na empresa ordinaria e especialmente aquelas que teñen maiores dificultades de inserción laboral.

I,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341L&ano=2018&numpub=1&lang=gl

TR351G - Subvención para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural).

Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria pública en réxime de concorrencia non competitiva das axudas e subvencións que…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR351G&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR807I - Programa I. Fomento e consolidación do emprego nas pequenas empresas de nova creación.

1. Este programa ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2022 do Programa de fomento e consolidación do emprego nas pequenas empresas de nova creación.

2. A finalidade deste programa é xerar emprego estable para persoas desempregadas,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR807I&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MR461D - Autorización para o emprego da identificación de garantía da Comunidade Autónoma de Galicia.

Regular o recoñecemento como Agrupación de Produción Integrada (APRIA) a aquelas agrupacións agrarias, que queiran obter produtos agrarios baixo requisitos de produción integrada (en adiante PI), para ser comercializados.

Os produtos obtidos de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR461D&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TR820C - Expedientes de regulación de emprego-constatación causa de forza maior.

A existencia de forza maior, como causa motivadora da extinción e suspensión dos contratos de traballo ou da redución de xornada, deberá ser constatada pola autoridade laboral, calquera que sexa o número de traballadores afectados, logo de procedemento…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820C&ano=2015&numpub=1&lang=gl