Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 103 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do emprego

Fomento del empleo

TR353B - Subvención programas de emprego para persoas mozas.

1. Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras, así como a convocatoria para o ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva, respectando os principios de obxectividade, igualdade, transparencia e publicidade, das axudas e subvencións para a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR353B&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR820I - ERTES-Mecanismo RED de Flexibilidade e Estabilización do Emprego.

Esta orde ten por obxecto regular o procedemento e aprobar e dar publicidade ao modelo normalizado (código de procedemento TR820I) para a súa tramitación por medios electrónicos, sobre a solicitude por parte das empresas e das persoas autónomas con persoas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820I&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR358B - Subvencións ás entidades asociativas de centros especiais de emprego.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2017 das subvencións destinadas a sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas de Galicia de persoas traballadoras autónomas, das entidades asociativas de Galicia de centros…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR358B&ano=2017&numpub=1&lang=gl

TR820B - Decisión empresarial de expedientes de regulación de emprego.

1. Á finalización do período de consultas, o empresario comunicará á autoridade laboral competente o resultado deste. Se se tivese alcanzado acordo, trasladará á autoridade laboral copia íntegra deste. En todo caso, comunicará aos representantes dos traballadores e á autoridade laboral a decisión…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820B&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TR301L - Inscrición/acreditación de centros de formación para o emprego.

O obxecto desta disposición é crear o Rexistro de Centros e Entidades de Formación para o Emprego da Consellería de Traballo e Benestar e regular o procedemento de inscrición e, se é o caso, acreditación dos centros e entidades de formación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR301L&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TR332B - Subvencións a entidades colaboradoras para a posta en práctica en Galicia de Lanzadeiras de emprego en Galicia.

1. As subvencións reguladas na presente orde terán por obxecto o financiamento de programas de emprego dirixidos á mellora da ocupabilidade e á inserción laboral das persoas traballadoras en situación de desemprego mediante a posta en marcha de Lanzadeiras de emprego de Galicia no ámbito da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR332B&ano=2016&numpub=1&lang=gl

TR349L - Incentivos á contratación de persoas mozas no marco do programa operativo de emprego xuvenil.

1. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e proceder á convocatoria para o ano 2022 do programa de incentivos á contratación por conta allea, que realicen as empresas e persoas empregadoras, vinculados aos programas de emprego regulados nas ordes do 27 de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349L&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MR508A - Existencia e localización dos depósitos de medicamentos veterinarios de emprego no exercicio profesional veterinario.

As comunicacións dos depósitos de medicamentos de emprego no exercicio profesional veterinario.
Os facultativos veterinarios que para o seu exercicio profesional adquiran ou usen ou cedan medicamentos
veterinarios, deberán comunicar a existencia e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR508A&ano=2012&numpub=1&lang=gl

TR332A - Subvención a entidades colaboradoras para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia.

1. As subvencións reguladas nesta orde terán por obxecto o financiamento de programas de emprego dirixidos á mellora da ocupabilidade e á inserción laboral das persoas traballadoras en situación de desemprego, mediante a posta en marcha de programas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR332A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR820X - Anticipos por pagamento de expedientes de regulación temporal de emprego

Esta orde ten por obxecto regular o procedemento e aprobar e dar publicidade ao modelo normalizado (código de procedemento administrativo TR820X), para a súa tramitación por medios electrónicos, sobre a comunicación da información necesaria para a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820X&ano=2020&numpub=1&lang=gl