Hai 104 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do emprego

Fomento del empleo

TR820B - Decisión empresarial de expedientes de regulación de emprego.

1. Á finalización do período de consultas, o empresario comunicará á autoridade laboral competente o resultado deste. Se se tivese alcanzado acordo, trasladará á autoridade laboral copia íntegra deste. En todo caso, comunicará aos representantes dos traballadores e á autoridade laboral a decisión…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820B&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TR332B - Subvencións a entidades colaboradoras para a posta en práctica en Galicia de Lanzadeiras de emprego en Galicia.

1. As subvencións reguladas na presente orde terán por obxecto o financiamento de programas de emprego dirixidos á mellora da ocupabilidade e á inserción laboral das persoas traballadoras en situación de desemprego mediante a posta en marcha de Lanzadeiras de emprego de Galicia no ámbito da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR332B&ano=2016&numpub=1&lang=gl

MR508A - Existencia e localización dos depósitos de medicamentos veterinarios de emprego no exercicio profesional veterinario.

As comunicacións dos depósitos de medicamentos de emprego no exercicio profesional veterinario.
Os facultativos veterinarios que para o seu exercicio profesional adquiran ou usen ou cedan medicamentos
veterinarios, deberán comunicar a existencia e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR508A&ano=2012&numpub=1&lang=gl

TR340D - Cualificación de iniciativa de emprego de base tecnolóxica (IEBT).

O programa de apoio ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica configúrase como un instrumento para impulsar o espíritu emprendedor no trinomio investigación, tecnoloxía e emprego, mediante o aproveitamento intensivo e na colaboración coas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR340D&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TR801A - Cualificación como Centros Especiais de Emprego.

A inscrición no Rexistro de Centros Especiais de Emprego da Xunta de Galicia de entidades privadas ou públicas que pretendan realizar un traballo productivo participando regularmente nas operacións de mercado, e que teñan como finalidade asegurar un emprego remunerado, así como a prestación de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR801A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TR353B - Subvención programas de emprego para persoas mozas.

1. Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras, así como a convocatoria para o ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva, respectando os principios de obxectividade, igualdade, transparencia e publicidade, das axudas e subvencións para a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR353B&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR341D - Programa I. Promoción do emprego autónomo.

1. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras do Programa de promoción do emprego autónomo e proceder á súa convocatoria para o ano 2021.

2. A finalidade deste programa é a concesión dunha axuda económica a aquelas persoas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341D&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR820X - Anticipos por pagamento de expedientes de regulación temporal de emprego

Esta orde ten por obxecto regular o procedemento e aprobar e dar publicidade ao modelo normalizado (código de procedemento administrativo TR820X), para a súa tramitación por medios electrónicos, sobre a comunicación da información necesaria para a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820X&ano=2020&numpub=1&lang=gl

FA005A - Comunicación da información estatístico-contable anual dos corredores de seguros e reaseguros e dos axentes de seguros vinculados e dos operadores de banca-seguros vinculados.

Información estatístico-contable, correspondente ao exercicio  anterior dos mediadores de seguros inscritos no Rexistro Administrativo de Distribuidores de Seguros e Reaseguros na Comunidade Autónoma de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=FA005A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

TR820F - Axudas para favorecer o mantemento do emprego ante flutuacións da economía, apoiando as persoas traballadoras e ás empresas, afectadas por expedientes de regulación temporal de emprego de suspensión de contratos e redución de xornada

A presente orde ter por obxecto regular a convocatoria de axudas para paliar a situación económica e compensar a perda do poder adquisitivo das persoas traballadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de emprego (ERTE) de suspensión de contratos ou de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR820F&ano=2020&numpub=1&lang=gl