Hai 104 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do emprego

Fomento del empleo

TU503D - Subvencións a concellos de ata 10.000 habitantes para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o fomento da recuperación, da accesibilidade e da sinalización dos recursos turísticos en concellos de ata 10.000 habitantes cara á consolidación da oferta turística nas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU503D&ano=2021&numpub=1&lang=gl

SA440A - Inicio da actividade dunha empresa funeraria, tanatorio, velatorio ou crematorio.

É obxecto do presente decreto a regulación da sanidade mortuoria na Comunidade Autónoma de Galicia, que inclúe as seguintes materias:
a) Toda clase de prácticas sanitarias sobre cadáveres, tales como as de tanatopraxia e tanatoestética.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA440A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

SA442A - Dilixenciamento de libros de rexistro para unha empresa funeraria, tanatorio, velatorio, crematorio ou cemiterio.

É obxecto do presente decreto a regulación da sanidade mortuoria na Comunidade Autónoma de Galicia, que inclúe as seguintes materias:
a) Toda clase de prácticas sanitarias sobre cadáveres, tales como as de tanatopraxia e tanatoestética.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA442A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TR301Y - Programa bono emprega automocion para a formacion e contratacion de persoas desempregadas no sector da automocion.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas cales se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, un programa de formación con contratación de persoas desempregadas nos sectores de actividade vinculados ao sector da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR301Y&ano=2018&numpub=1&lang=gl

SA665A - Autorizacións especiais para inhumación antes de 24 horas e exposición de cadáveres en lugares públicos.

Obter a autorización nos supostos de cremación de cadáveres despois de 48 horas, inhumación antes de 24 horas e para a exposición en lugares públicos.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA665A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

ED515B - Solicitude de exención do módulo de formación práctica en empresa, estudio ou taller (FPEET) pola correspondencia coa práctica laboral

A organización, a avaliación e a acreditación académica do alumnado que curse ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño nos centros docentes públicos e privados que estean autorizados no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED515B&ano=2008&numpub=1&lang=gl

PE601C - Bolsas de formación en réxime de empresa tutelada para as persoas tituladas en ciclos formativos de acuicultura.

O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras que rexerán a convocatoria de bolsas de formación en réxime de empresa tutelada para os/as titulados/as nos ciclos formativos de acuicultura, así como proceder a convocar catro (4) bolsas, en réxime…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE601C&ano=2021&numpub=1&lang=gl

IN421V - Subvencións para actuacións de eficiencia enerxética en PEME e grande empresa do sector industrial (Programa de actuacións de eficiencia enerxética en industria).

1. A presente resolución ten por obxecto a aprobación da convocatoria de axudas correspondente ás anualidades 2019-2020 para a concesión de axudas do Programa estatal para actuacións de eficiencia enerxética en peme e grande empresa do sector industrial…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN421V&ano=2019&numpub=1&lang=gl

SA600A - Comunicación á autoridade sanitaria das persoas expostas ou postexpostas que cesan na súa relación laboral coa empresa onde tivo lugar a exposición ao amianto.

Este decreto ten por obxecto a creación e regulación do Rexistro Galego de Exposición Laboral ao Amianto (en diante, Regela).

En particular é obxecto deste procedemento:

A comunicación á autoridade sanitaria das persoas expostas ou…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA600A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IN649A - Autorización/modificación de empresa de venda e/ou asistencia técnica de equipos e instalacións de Raios X de diagnóstico médico.

Calquera actuación relacionada coa venda e asistencia técnica dos equipos e instalacións de raios X con fins de diagnóstico médico, incluída a súa importación, deberá ser realizada por empresas ou entidades autorizadas ao efecto…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN649A&ano=2011&numpub=1&lang=gl