Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 2 resultados relacionados coa súa selección:

VI428C - Inscrición no Rexistro de Demandantes de Vivendas de Galicia.

Este decreto será de aplicación en toda a Comunidade Autónoma de Galicia. O rexistro terá carácter administrativo, será público e único para toda a Comunidade Autónoma de Galicia. O órgano responsable do rexistro é o director ou directora xeral do IGVS, ante o que se exercerán os…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI428C&ano=2016&numpub=1&lang=gl

VI480A - Inscrición no rexistro de demandantes de solo empresarial de promoción pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Este decreto ten por obxecto crear e regular o Rexistro de Demandantes de Solo Empresarial de Promoción Pública da Comunidade Autónoma de Galicia. Para estes efectos, entenderase por solo empresarial de promoción pública aquel cuxa promoción levan a cabo os organismos ou entidades…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI480A&ano=2012&numpub=1&lang=gl