Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 26 resultados relacionados coa súa selección:

VI428C - Inscrición no Rexistro de Demandantes de Vivendas de Galicia.

Este decreto será de aplicación en toda a Comunidade Autónoma de Galicia. O rexistro terá carácter administrativo, será público e único para toda a Comunidade Autónoma de Galicia. O órgano responsable do rexistro é o director ou directora xeral do IGVS, ante o que se exercerán os…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI428C&ano=2016&numpub=1&lang=gl

VI482E - Subvencións do programa bono alugueiro mocidade.

1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras que rexerán a concesión das subvencións do Programa bono alugueiro mocidade para facilitar o goce dunha vivenda ou habitación en réxime de alugamento ou de cesión de uso á…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI482E&ano=2022&numpub=1&lang=gl

VI482C - Bono de alugueiro social para vítimas de violencia de xénero con financiamento do pacto de estado contra a violencia de xénero

1. Esta resolución ten por obxecto convocar para o ano 2021, con financiamento plurianual, as subvencións do Programa do bono de alugueiro social destinado ao alugamento de vivendas para as vítimas de violencia de xénero, así como a prórroga destas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI482C&ano=2021&numpub=1&lang=gl

VI422C - Programa Renove á rehabilitación de edificios de vivendas existentes. Subvención adicional.

Aprobar a convocatoria para o procedemento de concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas aos promotores de actuacións de rehabilitación de edificios e vivendas existentes acollidos, mediante cualificación protexida, ao Plan de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI422C&ano=2012&numpub=1&lang=gl

VI483B - Renovación da axuda ao alugueiro de vivenda do Plan estatal para o acceso á vivenda 2022-2025.

Renovación das axudas destinadas a facilitar o goce dunha vivenda en réxime de alugamento a sectores de poboación con escasos medios económicos, mediante o outorgamento de axudas directas ás persoas arrendatarias.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI483B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

VI406C - Programa de axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios existentes

1. Esta resolución ten por obxecto convocar o Programa de axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios existentes, para a anualidade 2021, con carácter plurianual (código de procedemento VI406C).

2. A concesión das…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI406C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

VI409C - Autorización de amortización anticipada total de vivenda protexida de promoción pública.

Os titulares lexítimos das vivendas adxudicadas en réxime de compravenda ou de acceso diferido a propiedade que teñan cantidade pendentes de pagamento ao Instituto Galego de Vivenda e o Solo poderán solicitar a amortización anticipada, aínda cando non transcorrese a totalidade do prazo previsto no…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI409C&ano=2016&numpub=1&lang=gl

PR483C - Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a Entidades Locais.

Subvencións a concellos, mancomunidades e consorcios locais destinadas á realización de actuacións de investimento e a custos de funcionamento dos servizos municipais dedicados á protección do medio ambiente e do espazo natural

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR483C&ano=2024&numpub=1&lang=gl

VI480A - Inscrición no rexistro de demandantes de solo empresarial de promoción pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Este decreto ten por obxecto crear e regular o Rexistro de Demandantes de Solo Empresarial de Promoción Pública da Comunidade Autónoma de Galicia. Para estes efectos, entenderase por solo empresarial de promoción pública aquel cuxa promoción levan a cabo os organismos ou entidades…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI480A&ano=2012&numpub=1&lang=gl

VI432C - Subvencións do programa de fomento do parque de vivenda en alugamento do Plan estatal de vivenda 2018-2021.

1. Esta resolución ten por obxecto convocar para o ano 2021, con carácter plurianual, as subvencións do Programa de fomento do parque de vivenda en alugamento previstas no capítulo V do Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, polo que se regula o Plan estatal de vivenda…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI432C&ano=2021&numpub=1&lang=gl