Hai 21 resultados relacionados coa súa selección:

PR307A - Inclusión no Rexistro de Prohibidos da Comunidade Autónoma Galega.

Se vostede quérese prohibi-la entrada a un local de xogo, pode solicitar da Xunta de Galicia a correspondente autorización para que o inclúan na lista de prohibidos:
- se vostede é o cónxuxe ou un parente do interesado, debe xustifica-la súa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR307A&ano=2002&numpub=1&lang=gl

MR520F - Rexistro galego de explotacións peleteiras.

A presente orde ten por obxecto establecer a tramitación na Comunidade Autónoma de Galicia de determinados procedementos de prazo aberto previstos en normativa estatal básica e habilitar a súa presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia.

O…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR520F&ano=2018&numpub=1&lang=gl

MR520D - Rexistro galego de explotacións cunícolas.

A presente orde ten por obxecto establecer a tramitación na Comunidade Autónoma de Galicia de determinados procedementos de prazo aberto previstos en normativa estatal básica e habilitar a súa presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia.

O…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR520D&ano=2018&numpub=1&lang=gl

MR416A - Rexistro Galego de Explotacións Equinas.

1. Regulamentar o desenvolvemento da aplicación en Galicia das medidas básicas para a ordenación zootécnica e sanitaria das explotacións equinas.
2. Crear o Rexistro Galego de Explotacións Equinas.
3. Establecer o réxime dos pastos de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR416A&ano=2012&numpub=1&lang=gl

MR520E - Rexistro galego de explotacións porcinas intensivas.

A presente orde ten por obxecto establecer a tramitación na Comunidade Autónoma de Galicia de determinados procedementos de prazo aberto previstos en normativa estatal básica e habilitar a súa presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia.

O…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR520E&ano=2018&numpub=1&lang=gl

SA210B - Acceso ao rexistro galego de instrucións previas.

As instrucións previas consisten nun documento, mediante o cal, unha persoa maior de idade, capaz e libre, manifesta anticipadamente a súa vontade, co fin de que esta sexa cumprida no momento en que chegue a situacións nas cales non sexa quen de expresala persoalmente, sobre…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA210B&ano=2015&numpub=1&lang=gl

MR501D - Inscrición no rexistro galego de explotacións avícolas artesanais.

a) O desenvolvemento do marco zootécnico e sanitario das producións avícolas artesanais.

b) A creación do Rexistro Galego de Explotacións Avícolas Artesanais.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR501D&ano=2011&numpub=1&lang=gl

PR750A - Inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.

Tramitar a clasificación da fundación por parte da Vicepresidencia e Consellaría da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza para a súa posterior adscrición a unha determinada consellería en atención aos seus fins e posterior declaración de interese galego e inscrición no Rexistro de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR750A&ano=2010&numpub=1&lang=gl

MR520B - Rexistro galego de explotacións ovinas e caprinas.

A presente orde ten por obxecto establecer a tramitación na Comunidade Autónoma de Galicia de determinados procedementos de prazo aberto previstos en normativa estatal básica e habilitar a súa presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia.

O…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR520B&ano=2018&numpub=1&lang=gl

SA210A - Inscrición no rexistro galego de instrucions previas.

As instrucións previas consisten nun documento, mediante o cal, unha persoa maior de idade, capaz e libre, manifesta anticipadamente a súa vontade, co fin de que esta sexa cumprida no momento en que chegue a situacións nas cales non sexa quen de expresala persoalmente, sobre…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA210A&ano=2014&numpub=1&lang=gl