Hai 130 resultados relacionados coa súa selección:

DE401A - Premios Deporte Galego.

O obxecto da presente resolución é convocar os Premios do Deporte Galego do ano 2018.

Convocatoria e categorías.

Convócanse os Premios do Deporte Galego do ano 2018, que serán concedidos nas seguintes…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=DE401A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

MR501D - Inscrición no rexistro galego de explotacións avícolas artesanais.

a) O desenvolvemento do marco zootécnico e sanitario das producións avícolas artesanais.

b) A creación do Rexistro Galego de Explotacións Avícolas Artesanais.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR501D&ano=2011&numpub=1&lang=gl

PR750A - Inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.

Tramitar a clasificación da fundación por parte da Vicepresidencia e Consellaría da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza para a súa posterior adscrición a unha determinada consellería en atención aos seus fins e posterior declaración de interese galego e inscrición no Rexistro de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR750A&ano=2010&numpub=1&lang=gl

SA210B - Acceso ao rexistro galego de instrucións previas.

As instrucións previas consisten nun documento, mediante o cal, unha persoa maior de idade, capaz e libre, manifesta anticipadamente a súa vontade, co fin de que esta sexa cumprida no momento en que chegue a situacións nas cales non sexa quen de expresala persoalmente, sobre…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA210B&ano=2015&numpub=1&lang=gl

MR520B - Rexistro galego de explotacións ovinas e caprinas.

A presente orde ten por obxecto establecer a tramitación na Comunidade Autónoma de Galicia de determinados procedementos de prazo aberto previstos en normativa estatal básica e habilitar a súa presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia.

O…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR520B&ano=2018&numpub=1&lang=gl

MR520E - Rexistro galego de explotacións porcinas intensivas.

A presente orde ten por obxecto establecer a tramitación na Comunidade Autónoma de Galicia de determinados procedementos de prazo aberto previstos en normativa estatal básica e habilitar a súa presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia.

O…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR520E&ano=2018&numpub=1&lang=gl

SA210A - Inscrición no rexistro galego de instrucions previas.

As instrucións previas consisten nun documento, mediante o cal, unha persoa maior de idade, capaz e libre, manifesta anticipadamente a súa vontade, co fin de que esta sexa cumprida no momento en que chegue a situacións nas cales non sexa quen de expresala persoalmente, sobre…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA210A&ano=2014&numpub=1&lang=gl

MR501B - Inscrición no rexistro galego de explotacións porcinas extensivas.

a) A creación do Rexistro Galego de Explotacións Porcinas Extensivas.

b) O desenvolvemento do Real decreto 1221/2009, do 17 de xullo, nos aspectos abertos á súa regulación por parte das comunidades autónomas.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR501B&ano=2011&numpub=1&lang=gl

ED504E - Axudas a centros privados concertados para a contratación de auxiliares de conversa para mellorar a competencia lingüistíca do alumnado en linguas extranxeiras.

O obxecto desta orde é regular o procedemento de solicitude e concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, a centros privados concertados de educación primaria e/ou de educación secundaria para a contratación de auxiliares de conversa coa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED504E&ano=2020&numpub=1&lang=gl

ED416A - Axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún estado membro da Unión Europea, durante o verán, co obxecto de coñecer a lingua dese país.

O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras e convocar, en réxime de concorrencia competitiva, cento corenta e dúas (142) axudas para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea durante o verán de 2019, do alumnado universitario…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED416A&ano=2020&numpub=1&lang=gl