Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 5 resultados relacionados coa súa selección:

ED305B - Licenza por formación para o profesorado.

Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras polas que se rexerá tanto a convocatoria pública como a execución das licenzas por formación para o curso académico 2016/17, dirixidas ao persoal docente que pertenza aos corpos que imparten ensinanzas das establecidas na LOE,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED305B&ano=2016&numpub=1&lang=gl

ED332A - Exención da materia da lingua galega no ensino non universitario en Galicia.

- Regular os distintos supostos excepcionais e taxados nos que o alumnado pode solicitar a exención da materia da lingua galega nos diferentes niveis e etapas do ensino non universitario. - Regular o procedemento e os prazos para a solicitude da exención.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED332A&ano=2014&numpub=1&lang=gl

ED302B - Habilitación para o exercicio da docencia en centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional

A presente orde ten por obxecto desenvolver o Real decreto 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan as ensinanzas do segundo ciclo da educación infantil, a educación primaria e a educación secundaria, e o Real…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED302B&ano=2020&numpub=1&lang=gl