Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 13 resultados relacionados coa súa selección:

PR001B - Baixa en Chave365.

Apróbase a posta en funcionamento de Chave365, servizo de claves concertadas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

O obxecto deste procedemento e a petición de baixa no servizo de claves concertadas Chave365 como mecanismo de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR001B&ano=2015&numpub=1&lang=gl

ED305B - Licenza por formación para o profesorado.

Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras polas que se rexerá tanto a convocatoria pública como a execución das licenzas por formación para o curso académico 2016/17, dirixidas ao persoal docente que pertenza aos corpos que imparten ensinanzas das establecidas na LOE,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED305B&ano=2016&numpub=1&lang=gl

ED301F - Autorización de centros de ensinanzas de técnicos deportivos.

Se vostede é persoa física ou xurídica e desexa obter autorización para a apertura e funcionamento dun centro docente privado ou público que non sexan de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para impartir ensinanzas de técnicos deportivos na Comunidade…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED301F&ano=2016&numpub=1&lang=gl

ED301G - Modificación da autorización de centros de ensinanzas de técnicos deportivos.

Modificación da autorización de centros docentes privados e públicos que non sexan de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para impartir ensinanzas de técnicos deportivos.

A modificación da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED301G&ano=2016&numpub=1&lang=gl

ED301H - Extinción da autorización de centros de ensinanzas de técnicos deportivos.

Extinción da autorización de centros docentes privados e públicos que non sexan de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para impartir ensinanzas de técnicos deportivos.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED301H&ano=2016&numpub=1&lang=gl

ED301E - Autorización de cobro de cantidade por actividades escolares complementarias, actividades extraescolares e servizos complementarios a centros docentes privados concertados.

Autorización de cantidades que se percibirán como contraprestación por actividades escolares complementarias, actividades extraescolares e servizos complementarios dos centros privados en réxime de concerto.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED301E&ano=2016&numpub=1&lang=gl