Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 8 resultados relacionados coa súa selección:

ED001B - Procedementos selectivos extraordinarios de estabilización para o ingreso mediante concurso de méritos a corpos de persoal docente non universitario da Comunidade Autónoma de Galicia.

Convócanse procedementos selectivos extraordinarios de estabilización para o ingreso, mediante concurso de méritos, para cubrir 595 prazas no corpo de profesores de ensino secundario, 44 no corpo de profesores especialistas en sectores singulares da formación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED001B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

ED701B - Valoración previa á asignación das retribucións adicionais vinculadas ao labor docente e ao labor investigador.

Aprobar a convocatoria ordinaria e abrir o prazo de presentación de solicitudes para a valoración previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de recoñecemento ao labor docente e ao complemento de recoñecemento ao labor…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED701B&ano=2024&numpub=1&lang=gl

ED001A - Procedemento selectivo de acceso, ingreso e adquisición de novas especialidades dos corpos docentes dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Convócanse procedementos selectivos, mediante o sistema de concurso-oposición, para, acceso, ingreso e adquisición de novas especialidades dos corpos docentes non universitarios en prazas  do ámbito de xestión da Consellería de Cultura,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED001A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

ED003A - Inclusión nas listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades.

Esta resolución ten por obxecto habilitar o procedemento para a presentación de solicitudes de inclusión nas listas de interinidades e substitucións dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED003A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

ED702B - Obtención da avaliación previa á contratación de profesorado polas universidades do Sistema Universitario de Galicia.

Apróbase a convocatoria para a presentación de solicitudes por parte dos interesados que desexen obter a avaliación para poderen ser contratados como persoal docente e investigador, por algunha das universidades integrantes do Sistema universitario de Galicia (SUG), como…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED702B&ano=2024&numpub=1&lang=gl

ED701A - Avaliación previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de excelencia curricular docente e investigadora.

Aprobar a convocatoria ordinaria de 2023 e abrir o prazo de presentación de solicitudes para a valoración previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de recoñecemento á excelencia curricular docente e investigadora,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED701A&ano=2024&numpub=1&lang=gl

ED021A - Procedemento para a integración no corpo de profesores de ensino secundario do persoal funcionario de carreira do corpo, para extinguir, de profesores técnicos de formación profesional.

A presente orde ten por obxecto convocar un procedemento, aberto ata o 19 de xaneiro de 2026, para que o profesorado funcionario de carreira do corpo, a extinguir, de profesores técnicos de formación profesional, que reúna os requisitos e cumpra as condicións…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED021A&ano=2022&numpub=2&lang=gl