Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 46 resultados relacionados coa súa selección:

ED002B - Concurso de adxudicación de destinos provisionais do persoal docente non universitario da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Comunidade Autónoma de Galicia.

Regúlanse as normas que rexerán as convocatorias de adxudicación de destinos provisionais, para a provisión das necesidades de persoal docente para cada curso académico nos centros educativos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED002B&ano=2018&numpub=1&lang=gl

ED003A - Inclusión nas listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades.

Esta resolución ten por obxecto habilitar o procedemento para a presentación de solicitudes de inclusión nas listas de interinidades e substitucións dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED003A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

ED701B - Valoración previa á asignación das retribucións adicionais vinculadas ao labor docente e ao labor investigador.

Aprobar a convocatoria ordinaria e abrir o prazo de presentación de solicitudes para a valoración previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de recoñecemento ao labor docente e ao complemento de recoñecemento ao labor…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED701B&ano=2021&numpub=2&lang=gl

ED301L - Axudas a centros docentes privados concertados para participar no programa Digitalweek

Esta orde ten como obxecto regular o procedemento de solicitude e concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, a centros docentes privados concertados dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades para…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED301L&ano=2022&numpub=1&lang=gl

ED702B - Obtención da avaliación previa á contratación de profesorado polas universidades do Sistema Universitario de Galicia.

Apróbase a convocatoria para a presentación de solicitudes por parte dos interesados que desexen obter a avaliación para poderen ser contratados como persoal docente e investigador, por algunha das universidades integrantes do Sistema universitario de Galicia (SUG), como…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED702B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

Amplíase ata o 30 de maio o prazo para formular reclamacións no procedemento ED001A

O prazo para formular reclamacións á lista provisoria de persoas admitidas e excluídas no ED001A - Procedemento selectivo de ingreso e acceso aos corpos docentes de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores…

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0575.xml

ED301E - Autorización de cobro de cantidade por actividades escolares complementarias, actividades extraescolares e servizos complementarios a centros docentes privados concertados.

Autorización de cantidades que se percibirán como contraprestación por actividades escolares complementarias, actividades extraescolares e servizos complementarios dos centros privados en réxime de concerto.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED301E&ano=2016&numpub=1&lang=gl

ED101A - Financiamento para os proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios.

O establecemento de subvencións para a realización de proxectos de fomento do uso do galego dos centros privados de ensino de Galicia, promovidos polos equipos de dinamización da lingua galega e polo profesorado responsable do proxecto, naqueles centros de ensino que conten…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED101A&ano=2017&numpub=2&lang=gl

ED302B - Habilitación para o exercicio da docencia en centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional

A presente orde ten por obxecto desenvolver o Real decreto 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan as ensinanzas do segundo ciclo da educación infantil, a educación primaria e a educación secundaria, e o Real…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED302B&ano=2020&numpub=1&lang=gl