Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 47 resultados relacionados coa súa selección:

ED701B - Valoración previa á asignación das retribucións adicionais vinculadas ao labor docente e ao labor investigador.

Aprobar a convocatoria ordinaria e abrir o prazo de presentación de solicitudes para a valoración previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de recoñecemento ao labor docente e ao complemento de recoñecemento ao labor…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED701B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

ED002B - Concurso de adxudicación de destinos provisionais do persoal docente non universitario da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Comunidade Autónoma de Galicia.

Regúlanse as normas que rexerán as convocatorias de adxudicación de destinos provisionais, para a provisión das necesidades de persoal docente para cada curso académico nos centros educativos dependentes da Consellería de Cultura, Educación,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED002B&ano=2018&numpub=1&lang=gl

ED301L - Axudas a centros docentes privados concertados para participar no programa Digitalweek

Esta orde ten como obxecto regular o procedemento de solicitude e concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, a centros docentes privados concertados dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades para…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED301L&ano=2022&numpub=1&lang=gl

Amplíase ata o 30 de maio o prazo para formular reclamacións no procedemento ED001A

O prazo para formular reclamacións á lista provisoria de persoas admitidas e excluídas no ED001A - Procedemento selectivo de ingreso e acceso aos corpos docentes de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores…

sede.xunta.gal/avisos?content=aviso_0575.xml

DE401B - Subvencións a clubs para a adquisición de equipamentos deportivos para deporte adaptado.

Aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria de subvencións da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, en réxime de concorrencia competitiva, para a adquisición de equipamentos deportivos para deporte…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=DE401B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

ED003A - Inclusión nas listas de interinidades e substitucións para impartir docencia en determinadas especialidades.

Esta resolución ten por obxecto habilitar o procedemento para a presentación de solicitudes de inclusión nas listas de interinidades e substitucións dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED003A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

ED531B - Ampliación das ensinanzas plurilingües na etapa posobrigatoria de bacharelato nos centros da rede de centros plurilingües.

A presente resolución ten por obxecto realizar a convocatoria no curso 2016/17 da ampliación da ensinanza plurilingüe á etapa postobrigatoria de bacharelato nos centros pertencentes a Rede de centros plurilingües de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED531B&ano=2016&numpub=1&lang=gl

ED021A - Procedemento para a integración no corpo de profesores de ensino secundario do persoal funcionario de carreira do corpo, para extinguir, de profesores técnicos de formación profesional.

A presente orde ten por obxecto convocar un procedemento, aberto ata o 19 de xaneiro de 2026, para que o profesorado funcionario de carreira do corpo, a extinguir, de profesores técnicos de formación profesional, que reúna os requisitos e cumpra as condicións…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED021A&ano=2022&numpub=2&lang=gl

ED101C - Financiamento para os proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios.

A presentación e a realización de proxectos de fomento do uso do galego dos centros públicos de ensino de Galicia dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, promovidos polos equipos de dinamización da lingua…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED101C&ano=2017&numpub=2&lang=gl