Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 5 resultados relacionados coa súa selección:

MR436F - Axudas para a continuidade do sector de vacún de carne

Esta Orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas temporais e excepcionais ao abeiro do disposto no Regulamento (UE) 2020/872 do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de xuño de 2020, polo que se modifica o Regulamento (UE) nº 1305/2013 no que respecta a unha…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR436F&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MR244A - Axudas temporais e excepcionais ás persoas produtoras de carne para compensar as dificultades económicas derivadas da invasión rusa de Ucraína.

1. Estas bases teñen por obxecto determinar as condicións polas cales se regulará a concesión das axudas temporais e excepcionais do artigo 39 quater do Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, relativo á axuda…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR244A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

BS321A - Axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución das clases B, C e D.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán as axudas para a obtención dos permisos de condución clases B, C e D por parte das persoas mozas residentes en Galicia, coa finalidade de mellorar a súa autonomía, mobilidade e a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS321A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

IF311A - Axudas para a instalación de anteparos en vehículos dedicados ás actividades de taxi e de alugamento con condutor.

1. O obxecto desta orde é fixar as bases reguladoras para a concesión de axudas a persoas titulares de autorizacións de transporte habilitantes para o exercicio das actividades de transporte público interurbano en vehículos de turismo, documentadas en…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF311A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

SI452A - Programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do IRPF.

1. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras e proceder á convocatoria de axudas, para o ano 2022, destinadas á realización de programas de interese xeral que atenden a fins de carácter social dirixidos á promoción da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI452A&ano=2022&numpub=1&lang=gl