Hai 167 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Fomento del asociacionismo

MT980A - Rexistro de entidades de carácter ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia.

Creación do Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia, como un rexistro público de carácter administrativo, adscrito á consellería competente en materia de ambiente.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT980A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

MR360D - Inscrición no rexistro de embotelladores.

Establecer, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, as normas de aplicación do Regulamento (CE) 436/2009 da Comisión, do 26 de maio de 2009, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) 479/2008 do Consello no que…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR360D&ano=2015&numpub=1&lang=gl

PR940C - Inscrición no rexistro da galeguidade.

Este decreto ten por obxecto o desenvolvemento parcial da Lei 7/2013, do 13 de xuño, da galeguidade, no relativo ao procedemento e requisitos para o recoñecemento das comunidades galegas e dos centros colaboradores da galeguidade, ao procedemento para a revogación do dito recoñecemento, ás funcións…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR940C&ano=2014&numpub=1&lang=gl

CT230A - Rexistro de Bibliotecas de Galicia.

Trátase dun instrumento que permite ter coñecemento das características e situación dos diferentes centros, no que poden inscribirse tódalas bibliotecas que desexen formar parte da Rede de Bibliotecas de Galicia, sempre que cumpran os requisitos esixidos na normativa vixente.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT230A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

IN609L - Rexistro de empresas frigoríficas.

Antes de comezar as súas actividades como empresas frigoríficas, as persoas físicas ou xurídicas que desexen, como inicio da súa actividade en España, establecerse ou comezar a súa actividade en réxime de libre prestación en Galicia…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN609L&ano=2010&numpub=1&lang=gl

MR502A - Rexistro de operadores/as comerciais de gando.

Se vostede se adica á compra-venda de gando deberá estar rexistrado como operador comercial de gando (tratante, carniceiro, entrador).
Os Servizos Veterinarios Oficiais faranlle entrega dun libro de rexistro de movementos e compra-venda de gando que deberá cumprimentar…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR502A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

MR673A - Rexistro de sociedades de fomento forestal.

Este decreto ten por obxecto, de conformidade co artigo 29º da Lei 3/2007, do 9 abril, de incendios forestais de Galicia, regular o fomento das agrupacións de propietarios ou propietarias forestais mediante a constitución de sociedades mercantís de responsabilidade…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR673A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

IN603A - Rexistro de instalacións con equipos de presión.

Se vostede, como responsable ou titular dunha empresa, quere poñer en servicio unha instalación de aparellos a presión que non conteña caldeiras, depósitos crioxénicos ou instalación de aire comprimido, debe presentar perante a xefatura…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN603A&ano=2011&numpub=1&lang=gl

IN621A - Rexistro de instalacións frigoríficas.

Con motivo da inscrición, modificación (ampliación ou substitución por equipos diferentes) ou traslado dunha instalación frigorífica, e para cumplir co disposto no artigo 21 do Real decreto 138/2011, do 4 de febreiro, a persoa titular da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN621A&ano=2011&numpub=1&lang=gl

PR946B - Modificacións do rexistro de entidades deportivas.

Comunicar ao Rexistro de Entidades Deportivas e Deportistas de Galicia as modificacións xurdidas no clube que afecten a este rexistro, como: cambio de denominación, de xunta directiva, de enderezo social, de estatutos e creación de seccións deportivas.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR946B&ano=2014&numpub=1&lang=gl