Hai 167 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Procedementos necesarios para realizar os trámites precisos para dar de alta, baixa etc. asociacións ou inscribilas nos distintos rexistros destas. Asemade, dispóñense as axudas económicas que fomentan o asociacionismo de determinados colectivos ou con determinadas finalidades produtivas.

IN413C - Inscrición/modificación do certificado de edificios de nova construción no rexistro de certificados de eficiencia enerxética de edificios.

Aprobar os formularios normalizados para a comunicación dos certificados de edificios de nova construción tanto en fase de proxecto como en fase de edificio terminado no Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios de Galicia.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN413C&ano=2016&numpub=1&lang=gl

IN643C - Inscrición/modificación/baixa na sección 2ª (distribuidores ou gasocentros) do rexistro de instalacións de distribución polo miúdo de produtos petrolíferos líquidos.

Esta orde será de aplicación ás instalacións en que se desenvolva a actividade da distribución polo miúdo de produtos petrolíferos líquidos situadas no ámbito de Galicia e que se inclúan no seguinte epígrafe: - Instalacións de subministración a instalacións fixas para o seu consumo na…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN643C&ano=2015&numpub=1&lang=gl

MR200D - Rexistro Oficial de Produtores e Operadores de medios de defensa fitosanitaria (ROPO) - sector usuarios profesionais.

O presente decreto ten por obxecto regular na Comunidade Autónoma de Galicia o Rexistro Oficial de Produtores e Operadores de medios de defensa fitosanitaria (en diante, ROPO), e o procedemento para a inscrición, modificación e cancelación, así como a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR200D&ano=2017&numpub=1&lang=gl

IN643B - Inscrición/modificación/baixa na sección 1ª "estacións de servizo" no rexistro de instalacións de distribución polo miúdo de produtos petrolíferos líquidos.

Será de aplicación ás instalacións en que se desenvolva a actividade da distribución polo miúdo de produtos petrolíferos líquidos situadas no ámbito de Galicia e que se inclúan no seguinte epígrafe:

-…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN643B&ano=2018&numpub=1&lang=gl

PE624A - Rexistro de buques de pesca e outros recursos mariños vivos; auxiliares de pesca, de explotacións de acuicultura e artefactos dedicados ao cultivo ou estabulación de especies mariñas.

Se vostede é armador ou propietario dun buque que teña o seu porto base na Comunidade Autónoma de Galicia, incluído nas listas 3ª e 4ª do Rexistro de Matrícula de Buques, ten a obriga de instar a inscrición no Rexistro de Buques da Comunidade…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE624A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

MR617E - Comunicación anual de datos ao rexistro de empresas do sector forestal de Galicia creado na Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.

O artigo 102 da Lei 7/2012, de 28 de xuño, de montes de Galicia crea o Rexistro de Empresas do Sector Forestal, no que se inscribirán as cooperativas, as empresas e as industrias forestais, tanto as que realizan traballos forestais nos montes galegos como as industrias forestais…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR617E&ano=2014&numpub=1&lang=gl

MT807K - Devolución de taxas en materia de pesca fluvial.

A presente orde ten por obxecto regular o Rexistro de Entidades Colaboradoras de Pesca Fluvial e o Rexistro de Embarcacións e Artefactos Boiantes de Pesca Fluvial, en aplicación do establecido nos artigos 18 e 39 do Decreto 130/1997, do 14 de maio, polo que se aproba o Regulamento…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT807K&ano=2018&numpub=1&lang=gl