Hai 167 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Fomento del asociacionismo

VI480A - Inscrición no rexistro de demandantes de solo empresarial de promoción pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Este decreto ten por obxecto crear e regular o Rexistro de Demandantes de Solo Empresarial de Promoción Pública da Comunidade Autónoma de Galicia. Para estes efectos, entenderase por solo empresarial de promoción pública aquel cuxa promoción levan a cabo os organismos ou entidades…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI480A&ano=2012&numpub=1&lang=gl

MR631A - Rexistro oficial de empresas autorizadas para a recepción de produtos forestais provenientes das zonas demarcadas.

Este decreto establece os requisitos para a recollida e traslado dos produtos de primeira transformación e vexetais, en diante produtos forestais, dos que se sospeita que poden estar contaminados, desde a zona afectada polo fungo Gibberella Circinata Niremberg et O'Donnell ou Fusarium…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR631A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

MR200C - Rexistro Oficial de Produtores e peradores de medios de defensa fitosanitaria (ROPO) - sector de asesoramento fitosanitario.

O presente decreto ten por obxecto regular na Comunidade Autónoma de Galicia o Rexistro Oficial de Produtores e Operadores de medios de defensa fitosanitaria (en diante, ROPO), e o procedemento para a inscrición, modificación e cancelación, así como a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR200C&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MR200B - Rexistro Oficial de Produtores e Operadores de medios de defensa fitosanitaria (ROPO) - sector de tratamentos fitosanitarios

O presente decreto ten por obxecto regular na Comunidade Autónoma de Galicia o Rexistro Oficial de Produtores e Operadores de medios de defensa fitosanitaria (en diante, ROPO), e o procedemento para a inscrición, modificación e cancelación, así como a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR200B&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MR617E - Comunicación anual de datos ao rexistro de empresas do sector forestal de Galicia creado na Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.

O artigo 102 da Lei 7/2012, de 28 de xuño, de montes de Galicia crea o Rexistro de Empresas do Sector Forestal, no que se inscribirán as cooperativas, as empresas e as industrias forestais, tanto as que realizan traballos forestais nos montes galegos como as industrias forestais…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR617E&ano=2014&numpub=1&lang=gl

PE624A - Rexistro de buques de pesca e outros recursos mariños vivos; auxiliares de pesca, de explotacións de acuicultura e artefactos dedicados ao cultivo ou estabulación de especies mariñas.

Se vostede é armador ou propietario dun buque que teña o seu porto base na Comunidade Autónoma de Galicia, incluído nas listas 3ª e 4ª do Rexistro de Matrícula de Buques, ten a obriga de instar a inscrición no Rexistro de Buques da Comunidade…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE624A&ano=2015&numpub=1&lang=gl

MT807K - Devolución de taxas en materia de pesca fluvial.

A presente orde ten por obxecto regular o Rexistro de Entidades Colaboradoras de Pesca Fluvial e o Rexistro de Embarcacións e Artefactos Boiantes de Pesca Fluvial, en aplicación do establecido nos artigos 18 e 39 do Decreto 130/1997, do 14 de maio, polo que se aproba o Regulamento…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT807K&ano=2018&numpub=1&lang=gl