Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 22 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Fomento do asociacionismo

IN623A - Inscrición/modificación no Rexistro de instalacións de almacenamento de gases licuados do petróleo (GLP) en depósitos fixos.

A/Os titulares de instalacións de almacenamento de GLP en depósitos fixos deben inscribir a instalación no correspondente rexistro perante a xefatura territorial da consellería competente en materia de industria.

Se as instalacións requiren…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN623A&ano=2012&numpub=1&lang=gl

SI910A - Validación das medidas municipais de conciliación de promoción autonómica.

O obxecto deste decreto, sen prexuízo de calquera outra medida que poida ser adoptada polos diferentes departamentos da Administración autonómica no ámbito da súa competencia, o desenvolvemento regulamentario da promoción autonómica das medidas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI910A&ano=2008&numpub=1&lang=gl