Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 13 resultados relacionados coa súa selección:

ED302B - Habilitación para o exercicio da docencia en centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional

A presente orde ten por obxecto desenvolver o Real decreto 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan as ensinanzas do segundo ciclo da educación infantil, a educación primaria e a educación secundaria, e o Real…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED302B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

ED010A - Comisión de servizos do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte docencia en centros dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral.

1. Esta orde ten por obxecto regular o procedemento de adscrición de forma temporal, en comisión de servizos, a tarefas propias do seu corpo en prazas distintas do destino que se ocupa e para as cales estea habilitado, do persoal funcionario de carreira e do persoal laboral docente…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED010A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

ED002A - Intercambios provisionais de prazas do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, en centros dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

A presente orde ten por obxecto regular o intercambio provisional de prazas entre o persoal funcionario docente e o persoal laboral dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que imparte as ensinanzas reguladas na Lei…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED002A&ano=2019&numpub=1&lang=gl