Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 117 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Fomento do asociacionismo

IN500D - Axudas aos investimentos en dixitalización da industria forestal-madeira e outras industrias que desenvolvan solucións ecoinnovativas baseadas na madeira - Liña 2

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto contribuír a fomentar a modernización e a dixitalización do sector forestal-madeira e impulsar o ecodeseño e a economía circular.

Consideraranse actuacións subvencionables…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN500D&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR357C - Liña I: Axudas para a elaboración e implantación de plans de igualdade.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar, para o ano 2023, en réxime de concorrencia competitiva, axudas e incentivos a pemes, a persoas traballadoras autónomas con persoas traballadoras a cargo e para implantar a igualdade laboral, código…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR357C&ano=2023&numpub=1&lang=gl

CT402C - Subvencións ás actividades de distribución para industrias culturais.

1. Estas bases teñen por obxecto determinar as condicións que regularán a concesión de subvencións para promover a distribución exterior e interior de bens e servizos culturais producidos por empresas vinculadas ás artes escénicas e/ou…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT402C&ano=2023&numpub=1&lang=gl

PE155A - Axudas autonómicas para proxectos ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativas

Regular a convocatoria das subvencións no exercicio orzamentario do ano 2023 a proxectos ao amparo das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobados pola Consellería do Mar aos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) no marco do Fondo Europeo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE155A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

TR301Q - Subvencións para a execución das horas de formación que excedan do 25% da xornada laboral asociadas aos contratos de formación e aprendizaxe regulados polo Real Decreto 1529/2012, do 8 de novembro.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia a convocatoria pública das subvencións para o financiamento da formación e da actividade laboral asociada aos contratos de formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR301Q&ano=2015&numpub=1&lang=gl

TR353A - Subvención obradoiros duais de emprego.

O establecemento das bases reguladoras, así como a convocatoria para o ano 2023, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, concibidos como programas de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR353A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

MT811A - Axudas para actuacións encamiñadas á protección dos animais de compañía abandonados en Galicia, destinadas ás entidades locais

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas para actuacións encamiñadas á protección dos animais domésticos de compañía abandonados en Galicia relativas á atención e ao coidado dos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT811A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

CT403D - Subvencións ao impulso do sector escénico galego

Esta resolución, no desenvolvemento das funcións e obxectivos encomendados e previstos na Lei 4/2008, do 23 de maio, de creación da Axencia Galega das Industrias Culturais, ten por obxecto fixar as bases que regularán o réxime de subvencións establecidas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT403D&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IG300H - Obradoiros multidisciplinares de dixitalizacion, sustentabilidade e loxistica avanzada.

Os obradoiros concíbense como espazos de encontro entre empresas (para definición de empresa atenderase ao establecido no artigo 1 do anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014) para explorar solucións tecnolóxicas e vías de colaboración que dean…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG300H&ano=2023&numpub=1&lang=gl

IG510I - Bases reguladoras do IGAPE para producións audiovisuais

Creación dunha liña de financiamento subsidiado para producións audiovisuais participadas por produtoras galegas, entendendo como tales producións as longametraxes, películas para a televisión, documentais, animación, mini-series de ficción, programas piloto e producións de contidos interactivos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG510I&ano=2010&numpub=1&lang=gl