Hai 120 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Fomento del asociacionismo

SI449B - Axudas económicas ás Anpas destinadas á promoción da igualdade entre homes e mulleres e a prevención e loita contra a violencia cara as mulleres.

1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, ás asociacións de nais e pais de alumnos/as (anpas) legalmente constituídas e ás…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI449B&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR331A - Subvencións a entidades para a contratación de persoal técnico de orientación laboral.

1. Esta orde ten por finalidade establecer as bases reguladoras, así como a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas e subvencións ás entidades que presten servizos de orientación laboral para o emprego e asistencia para o autoemprego,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR331A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MR605A - Accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR605A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

IN201G - Subvención para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o fomento da comercialización da artesanía galega a través do apoio aos obradoiros artesanais, concellos galegos e asociacións profesionais e empresariais de artesás/ans (código…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN201G&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR301Q - Subvencións para a execución das horas de formación que excedan do 25% da xornada laboral asociadas aos contratos de formación e aprendizaxe regulados polo Real Decreto 1529/2012, do 8 de novembro.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia a convocatoria pública das subvencións para o financiamento da formación e da actividade laboral asociada aos contratos de formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR301Q&ano=2015&numpub=1&lang=gl

PR852A - Axudas económicas destinadas a empresas xornalísticas e de radiodifusión.

1. As axudas reguladas por estas bases teñen por obxecto establecer subvencións ás empresas xornalísticas que, estando debidamente inscritas no Rexistro Mercantil ou no que corresponda segundo a forma empresarial que adopten, realicen a súa actividade…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR852A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

IG510I - Bases reguladoras do IGAPE para producións audiovisuais

Creación dunha liña de financiamento subsidiado para producións audiovisuais participadas por produtoras galegas, entendendo como tales producións as longametraxes, películas para a televisión, documentais, animación, mini-series de ficción, programas piloto e producións de contidos interactivos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG510I&ano=2010&numpub=1&lang=gl

MR674A - Fomento de plantacións de castiñeiro para froito.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas para o establecemento de sistemas agroforestais, para o fomento de plantacións de castiñeiro para froito (procedemento MR674A), en réxime de concorrencia competitiva, e proceder á súa convocatoria para o exercicio orzamentario 2016…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR674A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

MT318A - Axudas para a formación no ámbito do transporte por estrada en Galicia.

1. O obxecto desta orde é fixar as bases reguladoras polas que se rexerá o outorgamento de subvencións da Consellería de Infraestruturas e Vivenda para facilitar a realización de cursos de interese público para o colectivo do transporte en Galicia…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT318A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MT811A - Axudas para actuacións encamiñadas á protección dos animais de compañía abandonados en Galicia destinadas ás entidades locais.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas para actuacións encamiñadas á protección dos animais domésticos de compañía abandonados en Galicia relativas á atención e coidado dos animais…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT811A&ano=2021&numpub=2&lang=gl