Hai 120 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Fomento del asociacionismo

PR945A - Axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a asociacións, clubs e entidades deportivas sen ánimo de lucro polos danos nas súas instalacións derivados dos incendios.

Convócanse as axudas, tramitadas como anticipadas de gasto, en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a asociacións, clubs e entidades deportivas sen ánimo de lucro polos danos nas súas instalacións derivados dos incendios, no eido…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR945A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MT975L - Axudas a pemes, autónomos, asociacións e fundacións sen ánimo de lucro de Galicia para o financiamento de actuacións destinadas á preparación para a reutilización e reciclaxe de residuos téxtiles recollidos separadamente

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de subvencións, polo procedemento de concorrencia competitiva a pequenas e medianas empresas, autónomos, asociacións e fundacións de Galicia para o financiamento…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT975L&ano=2021&numpub=1&lang=gl

MR462C - Subvencións destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou de xestión forestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014 - 2020. Liña 4.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras das subvencións dirixidas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do PDR de Galicia 2014-2020…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR462C&ano=2018&numpub=1&lang=gl

PR804A - Axudas ás ONGD para execución de proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global.

Estas bases regulan a concesión de subvencións para proxectos desenvolvidos dentro dalgunha das catro dimensións seguintes (código de procedemento administrativo PR804A):

a) Sensibilización e concienciación da opinión pública en…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR804A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR852A - Axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais.

Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021 da concesión de subvencións, pola Consellería de Emprego e Igualdade, Dirección Xeral de Relacións Laborais, mediante o réxime de concorrencia competitiva,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR852A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

MR506B - Réxime de axudas á apicultura: Solicitude de cooperativas apícolas e organizacións representativas con personalidade xurídica propia.

Esta orde ten por obxecto establecer, en réxime de concorrencia competitiva, as bases reguladoras das axudas para o fomento daquelas actividades destinadas a mellorar a produción e comercialización dos produtos da apicultura e proceder á súa convocatoria para o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR506B&ano=2021&numpub=1&lang=gl

MR506A - Réxime de axudas á apicultura: Solicitude individual de persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas.

Esta orde ten por obxecto establecer, en réxime de concorrencia competitiva, as bases reguladoras das axudas para o fomento daquelas actividades destinadas a mellorar a produción e comercialización dos produtos da apicultura e proceder á súa convocatoria para o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR506A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

MR605B - Axudas para as accións silvícolas de prevención dos danos causados nas masas de coníferas por enfermidades fúnxicas defoliadoras

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados nas masas de coníferas por enfermidades fúnxicas defoliadoras, e especificamente en piñeirais de piñeiro do país…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR605B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR807J - Axudas destinadas a creación e/ou funcionamento de Gabinetes Técnicos en materia de igualdade laboral e de oportunidades e contra a fenda salarial

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021 da concesión de subvencións, pola Dirección Xeral de Relacións Laborais da Consellería de Emprego e Igualdade, mediante o réxime de concorrencia competitiva, co…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR807J&ano=2021&numpub=1&lang=gl

MR323C - Axudas para o fomento da utilización de instalacións e equipamentos en común en réxime asociativo en Galicia.

Convócanse para o exercicio orzamentario 2019, con carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para o fomento da utilización de instalacións e equipamentos en común para a mellora dos procesos produtivos en réxime…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR323C&ano=2019&numpub=1&lang=gl