Hai 160 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Cooperación para el desarrollo

PE205I - Axudas para o fomento do desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e a competitividade no sector da acuicultura.

Esta orde, con código de procedemento PE205I, ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva das axudas destinadas á realización de proxectos que fomenten o desenvolvemento tecnolóxico, a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE205I&ano=2021&numpub=1&lang=gl

IG422B - Axudas para o desenvolvemento do plan Foexga 2021-2022, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

1. As presentes bases teñen por obxecto aprobar as condicións polas cales se rexerá a concesión de axudas por parte do Igape para o desenvolvemento e execución do Plan de fomento das exportación galegas (en diante, Plan Foexga), coa finalidade de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG422B&ano=2021&numpub=1&lang=gl

PR803D - Axudas aos axentes de cooperación para execución de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior.

1. O obxecto destas bases é a regulación da concesión de subvencións para a realización de proxectos de cooperación ao desenvolvemento no exterior que executarán as entidades recoñecidas como axentes de cooperación para o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR803D&ano=2022&numpub=1&lang=gl

CT207E - Subvencións de creación audiovisual para o desenvolvemento e promoción do talento audiovisual galego.

O obxecto destas bases é regular as subvencións establecidas pola Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) para o apoio á creación de obras audiovisuais con decidida vocación artística e cultural e, en concreto, a escrita de guións e a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT207E&ano=2022&numpub=1&lang=gl

SA463G - Subvencións para o desenvolvemento de proxectos de prevención de condutas adictivas promovidos por concellos, macomunidades de concellos ou agrupacións de concellos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar en réxime de concorrencia competitiva a concesión de subvencións para o cofinanciamento de proxectos de prevención de condutas adictivas realizados por entidades locais galegas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SA463G&ano=2019&numpub=1&lang=gl

IG408C - Axudas ao investimento para infraestruturas locais (programa centros de fabricacion avanzada), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020.

O obxecto das axudas reguladas nestas bases é o de apoiar a posta en marcha de proxectos de infraestruturas locais de uso compartido que teñan como finalidade o desenvolvemento do contorno das empresas e dos consumidores, e a modernización e o desenvolvemento da base…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG408C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR807A - Axudas para o desenvolvemento das actividades ordinarias das organizacións sindicais (Programa I).

1. Esta orde ten por obxecto a convocatoria de axudas que concederá a Consellería de Emprego e Igualdade ás organizacións sindicais con representación na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo co seguinte:

Programa I (TR807A). Axudas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR807A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

IN502E - Axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, para o desenvolvemento de produtos, proxectos e obras en madeira. Liña 2

Estas bases teñen por obxecto regular a concesión de axudas ao desenvolvemento de produtos, proxectos e obras realizados con madeira no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Actuacións obxecto de apoio

– Liña 2…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN502E&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PR483E - Fondo de compensación ambiental. Subvencións en réxime de concorrencia competitiva a concellos para adquisición de vehículos alternativos mediante o sistema de renting con destino aos corpos de Policía Local.

Por medio desta orde establécense as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións, de carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a concellos de Galicia, para o financiamento da subministración de vehículos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR483E&ano=2022&numpub=1&lang=gl

CT207J - Selección de empresas e proxectos que participarán no programa de desenvolvemento do polo de aceleración do sector dos videoxogos.

1. As presentes bases teñen por obxecto aprobar as condicións polas cales se rexerá a selección de empresas e proxectos por parte da Agadic para a súa participación no desenvolvemento e execución do Polo de aceleración do sector de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT207J&ano=2022&numpub=1&lang=gl