Hai 160 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Cooperación para el desarrollo

TR356C - Axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras. Programa II: Axudas para compensar os custos adicionais do emprego de persoas en risco ou situación de exclusión social.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas ás empresas de inserción laboral e ás súas entidades promotoras e proceder á súa convocatoria para o ano 2022, coa finalidade de promover a inserción sociolaboral das persoas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR356C&ano=2022&numpub=1&lang=gl

CT207A - Subvencións á produción e coprodución de proxectos audiovisuais galegos.

1. Estas bases teñen por obxecto determinar as condicións polas cales se regulará a concesión das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, da Axencia Galega das Industrias Culturais para a produción e coprodución de proxectos audiovisuais…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT207A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

BS326A - Deseñando o teu futuro.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán o procedemento de concesión de axudas enmarcadas no programa Deseñando o teu futuro, e proceder á súa convocatoria para o ano 2017.

A finalidade das axudas é financiar os…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS326A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

TU500B - Subvencións a empresas titulares de orquestras

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a regulación da concesión de subvencións a empresas titulares de orquestras.

Gastos subvencionables

1. Considéranse gastos subvencionables os derivados daqueles…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU500B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

PR924B - Subvencións correspondentes a programas de actuación en favor das entidades galegas no exterior.

1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, en favor das entidades galegas do exterior para gastos de funcionamento e para proxectos de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR924B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

IN421K - Proxectos de redes de distribución de enerxía térmica con equipamentos de xeración con biomasa.

O obxecto destas bases é apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fomento do uso das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións de equipamentos térmicos que utilicen biomasa como combustible cun esquema de funcionamento baseado nunha…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN421K&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MR506B - Réxime de axudas á apicultura: Solicitude de cooperativas apícolas e organizacións representativas con personalidade xurídica propia.

Esta orde ten por obxecto establecer, en réxime de concorrencia competitiva, as bases reguladoras das axudas para o fomento daquelas actividades destinadas a mellorar a produción e comercialización dos produtos da apicultura e proceder á súa convocatoria para o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR506B&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MR506A - Réxime de axudas á apicultura: Solicitude individual de persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas.

Esta orde ten por obxecto establecer, en réxime de concorrencia competitiva, as bases reguladoras das axudas para o fomento daquelas actividades destinadas a mellorar a produción e comercialización dos produtos da apicultura e proceder á súa convocatoria para o…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR506A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR332A - Subvención a entidades colaboradoras para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia.

1. As subvencións reguladas nesta orde terán por obxecto o financiamento de programas de emprego dirixidos á mellora da ocupabilidade e á inserción laboral das persoas traballadoras en situación de desemprego, mediante a posta en marcha de programas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR332A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

PE209F - Axudas autonómicas a proxectos colectivos para a protección e recuperación da biodiversidade mediante a recollida de residuos mariños.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras xerais, e a convocatoria para o ano 2022 de concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a protección e recuperación da biodiversidade e dos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE209F&ano=2022&numpub=1&lang=gl