Hai 134 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Cooperación para el desarrollo

IN541A - Subvencións destinadas á creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia.

1. Estas bases teñen por obxecto a creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais existentes ou en desenvolvemento da Comunidade Autónoma de Galicia ou en solo rústico de protección ordinaria con plan especial de dotacións.

2.…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN541A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

MR204A - Axudas para a programación de accións formativas.

1. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras e as condicións polas cales se rexerán, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, as axudas para a programación de accións formativas realizadas polas entidades colaboradoras da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR204A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

IG408A - Axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Deselvolvemento Rexional, no marco do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020.

O obxecto das axudas reguladas nestas bases é o de estimular a posta en marcha de proxectos de investimento empresarial en Galicia, coa finalidade principal de dinamizar a actividade económica na Comunidade Autónoma e potenciar o mantemento e creación de emprego,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG408A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MR701E - Plan marco: Mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas

Este plan marco ten por obxecto regular a xestión do procedemento para a concesión das axudas que se concedan para mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas.

Para os efectos deste plan, terán a consideración de parcelas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR701E&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IN217A - Subvencións para a apertura de novos establecementos comerciais.

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a apertura de novos establecementos comerciais. Ano 2014. Considéranse actuacións subvencionables sempre que estas sexan realizadas e efectivamente pagadas desde o 1 de novembro de 2013 ata a data límite de xustificación establecida…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN217A&ano=2014&numpub=1&lang=gl

IN421S - Proxectos de enerxía fotovoltaica.

1. O obxecto de estas bases e apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fomento do uso racional das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións para a xeración de electricidade mediante paneis solares fotovoltaicos (procedemento IN421S)…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN421S&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IN519B - Axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva

1. Estas bases teñen por obxecto a mellora dos servizos e o acondicionamento de infraestruturas existentes ou de nova incorporación co fin de que as empresas radicadas nos parques empresariais de Galicia poidan dispoñer de condicións máis competitivas para…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN519B&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR356C - Axudas ás empresas de inserción laboral e ás súas entidades promotoras. Programa II: axudas para compensar os custos adicionais do emprego de persoas en risco ou situación de exclusión social.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas ás empresas de inserción laboral e ás súas entidades promotoras e proceder á súa convocatoria para o ano 2020, coa finalidade de promover a inserción sociolaboral das persoas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR356C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

CT406A - Subvencións para a realización de funcións de artes escénicas e música

1. Esta resolución, no desenvolvemento das funcións e obxectivos encomendados e previstos na Lei 4/2008, do 23 de maio, de creación da Axencia Galega das Industrias Culturais, ten por obxecto fixar as bases que regularán o réxime de subvencións…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT406A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

BS326A - Deseñando o teu futuro.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán o procedemento de concesión de axudas enmarcadas no programa Deseñando o teu futuro, e proceder á súa convocatoria para o ano 2017.

A finalidade das axudas é financiar os…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS326A&ano=2017&numpub=1&lang=gl