Hai 134 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Cooperación para el desarrollo

SI427B - Axudas e subvencións a entidades locais: Programa de CIM.

Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar no ano 2020 as subvencións ás entidades locais de Galicia, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, para o desenvolvemento de programas, actuacións e medidas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI427B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

CT403D - Subvencións ao impulso do sector escénico galego

Esta resolución, no desenvolvemento das funcións e obxectivos encomendados e previstos na Lei 4/2008, do 23 de maio, de creación da Axencia Galega das Industrias Culturais, ten por obxecto fixar as bases que regularán o réxime de subvencións establecidas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT403D&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MR708A - Subvencións a proxectos de investimento en actividades non agrícolas.

Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión das axudas que xestiona a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) no marco da medida 6.4 do PDR de Galicia 2014-2020 para a creación e desenvolvemento de actividades económicas viables non agrícolas, ben…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR708A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

BS403C - Axudas para a posta en marcha de Casas Niño.

1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas para a posta en marcha de experiencias piloto destinadas á atención de nenas e nenos de ata tres anos de idade, mediante o establecemento dunha casa niño, nos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS403C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

CT215A - Subvencións a festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado.

1. Esta orde ten como obxecto o establecemento das bases reguladoras e a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións destinadas a financiar os gastos correntes derivados da realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT215A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

MT804C - Axudas para a conservación, protección e mellora das arbores e formacións incluídas no catálogo galego de árbores senlleiras (CONVOCATORIA 2021)

 Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas para actuacións encamiñadas á conservación, protección e mellora das árbores e formacións incluídas no Catálogo galego de árbores…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT804C&ano=2020&numpub=1&lang=gl

IN852A - Axudas do Programa Conecta Peme.

1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das axudas da Axencia Galega de Innovación do programa Conecta Peme para fomentar a cooperación entre as pemes e os demais axentes do Sistema Rexional de Innovación, a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN852A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

TR353B - Subvención programas de emprego para persoas mozas.

1. Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras, así como a convocatoria para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, respectando os principios de obxectividade, igualdade, transparencia e publicidade, das axudas e subvencións para a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR353B&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MR436C - Axudas á constitución e ao funcionamento das agrupacións de produtores de plantas vivas e produtos da floricultura.

O obxecto desta orde é establecer as normas para a aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia da concesión de axudas previstas no Real decreto 233/2002, do 1 de marzo, polo que se regula o recoñecemento das agrupacións de produtores de plantas vivas e produtos da floricultura e se establecen…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR436C&ano=2015&numpub=1&lang=gl

BS508B - Subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerán as subvencións dirixidas a entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado, e se procede á súa…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS508B&ano=2020&numpub=1&lang=gl