Novidade | 27/05/2020 | 14:35

Reanudación de prazos para a tramitación dos procedementos administrativos

Segundo o establecido no artigo 9 do Real Decreto 537/2020, de 22 de maio, polo que se prorroga o estado de alarma declarado polo Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 (BOE número 145 do 23 de maio de 2020 ) con efectos do 1 de xuño, o cómputo dos prazos administrativos que fosen suspendidos reanudarase, ou reiniciarase, se así se prevese nunha norma con rango de lei aprobada durante a vixencia do estado de alarma e as súas prórrogas.

Novidade