Novidade | 06/04/2020 | 13:14

Información sobre a obtención ou renovación de certificados electrónicos durante o estado de alarma

Real Decreto-lei 11/2020, do 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19, publicado no BOE/BOE do 1 de abril establece:

 

Disposición adicional undécima. Medidas provisionais para a expedición de certificados electrónicos cualificados

Durante a vixencia do estado de alarma, decretado polo Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, permitirase a expedición de certificados electrónicos cualificados de acordo co previsto no artigo 24.1.d) do Regulamento (UE) 910/2014, do 23 de xullo, relativo á identificación electrónica e os servizos de confianza para as transaccións electrónicas no mercado interior. Para ese efecto, o organismo supervisor aceptará aqueles métodos de identificación por videoconferencia baseados nos procedementos autorizados polo Servizo Executivo da Comisión de Prevención do Branqueo de Capitais e Infraccións Monetarias ou recoñecidos para a expedición de certificados cualificados por outro Estado membro da Unión Europea. A equivalencia no nivel de seguridade será certificada por un organismo de avaliación da conformidade. Os certificados así emitidos serán revogados polo prestador de servizos ao finalizar o estado de alarma, e o seu uso limitarase exclusivamente ás relacións entre o titular e as Administracións públicas.

 

Ademais, a Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia artificial comunicou aos diferentes prestadores de servizos de confianza que, de acordo co Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, segundo modificación dada polo Real Decreto 465/2020, do 17 de marzo, non se esixirá o cumprimento dos prazos establecidos no art. 13.4 da Lei 59/2003, do 19 de decembro, de sinatura electrónica, para a identificación do interesado, durante o tempo de vixencia do estado de alarma.

Adicionalmente, os prestadores de servizos de certificación poderán permitir a renovación de certificados utilizando outros que caducasen a partir do 14 de marzo.

Pode obter máis información sobre os mecanismos habilitados por cada prestador de servizos se certificación nas súas respectivas páxinas informativas, engadimos aquí algunhas delas:

Pode obter unha listaxe completa dos prestadores cualificados de servizos de confianza nesta páxina.

Novidade