Que é a carpeta cidadá?

A Carpeta cidadá da Xunta de Galicia é o conxunto estruturado de información e documentos en formato electrónico relativo ás relacións administrativas de cada persoa interesada, xerada nas súas relacións administrativas ordinarias co sector público autonómico de Galicia. A través do seu espazo persoal "A miña sede" pode acceder á información da súa Carpeta cidadá.

"A miña sede" é o espazo persoal onde as persoas interesadas poderán acceder á súa carpeta cidadá co obxectivo de dar cumprimento ao dereito de información e orientación  nos procedementos administrativos e interactuar coa Administración de forma integrada.

A Carpeta cidadá da Xunta de Galicia, tal e como recolle o artigo 20 da Lei 4/2019 de administración dixital de Galicia, ten como finalidade:

  • Facilitar o acceso ao estado de tramitación dos expedientes administrativos, simplificando as relacións administrativas e promovendo a prestación de servizos personalizados.
  • Facilitar o acceso por parte dos cidadáns e das cidadás á información, tanto de carácter persoal como administrativo, que respecto deles e delas estea dispoñible no sector público autonómico, de xeito ordenado e sinxelo.
  • Dispoñer de información actualizada, de calidade e de contacto coa cidadanía para utilizala de xeito preferente nas relacións con ela, sempre que non se indiquen outros medios específicos para un determinado procedemento ou servizo, e recoller informacións doutras circunstancias persoais facilitadas polos cidadáns e as cidadás.
  • Elaborar actividades estatísticas orientadas a satisfacer as necesidades das persoas usuarias, a avaliación das políticas públicas e a toma de decisións, con suxeición ás exixencias derivadas da normativa en materia de protección de datos de carácter persoal.
  • Garantir que os cidadáns e as cidadás faciliten a mesma información unha soa vez nos termos previstos no artigo 11 da devandita Lei.

Para acadar estes fins poderá formar parte da Carpeta cidadá da Xunta de Galicia a seguinte información:

  • Os datos persoais achegados polos cidadáns e as cidadás. En particular, os datos de identidade, correo electrónico e enderezo preferente para os efectos de notificación que queiran utilizar na tramitación dos procedementos, de non especificaren outros datos distintos para un procedemento concreto.
  • Os expedientes tramitados nos cales se teña a condición de persoa interesada, incluíndo os documentos, as informacións relacionadas e o estado da tramitación.
  • Os apoderamentos inscritos no Rexistro Electrónico Xeral de Apoderamentos de Galicia.
  • As notificacións das resolucións e dos actos administrativos.
  • As datas de alta e renovación do usuario e clave de Chave365

Acceso á información

O acceso das persoas interesadas á súa Carpeta cidadá farase coas garantías de seguridade necesarias, logo da identificación electrónica por calquera dos sistemas de identificación admitidos pola sede electrónica, permitindo acceder polas mesmas ao contido da súa carpeta, así como prestar o seu consentimento e retiralo para o tratamento dos seus datos persoais co obxecto de prestar servizos proactivos personalizados.