Actuacións administrativas automatizadas

O artigo 41.1 da Lei 40/2015 de réxime xurídico do sector público define actuación administrativa automatizada como "calquera acto ou actuación realizada integramente a través de medios electrónicos por unha Administración pública no marco dun procedemento administrativo e na que non interviñese de forma directa un empregado público".

A declaración dunha actuación administrativa automatizada no ámbito da Xunta de Galicia realízase mediante unha resolución das secretarías xerais, secretarías xerais técnicas, direccións xerais ou persoa titular da dirección da entidade pública instrumental competente, onde se establecen os sistemas de sinatura para a actuación administrativa automatizada e o órgano ou órganos competentes, segundo os casos, para a definición das especificacións, programación, mantemento, supervisión e control de calidade e, no seu caso, auditoría do sistema de información e do seu código fonte así como ou órgano responsable a efectos de impugnación.

As actuacións administrativas automatizadas que actualmente están declaradas son as seguintes:

ÓrganoNome do seloAcceso á resolución

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deporte

Sistema de identificación e sinatura Chave365 da Xunta de Galicia
Sistema Único de Rexistro da Xunta de Galicia
Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo
Vicepresidencia Segunda e C. de Presidencia, Xustiza e Deportes
Dirección Xeral de Xustiza
Consellería de Facenda e Administración Pública Dirección Xeral da Función Pública
Dirección Xeral da Función Pública
Consellería de Economía, Industria e Innovación Consellería de Economía, Emprego e Industria
Consellería de Economía, Emprego e Industria Consellería de Economía, Emprego e Industria
Consellería do Mar Consellería do Mar
Secretaría Xeral para o Deporte Secretaría Xeral para o Deporte
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo Vicepresidencia Primeira e C. de Presidencia, Xustiza e Turismo
Vicepresidencia Primeira e C. de Presidencia, Xustiza e Turismo

Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Portal de teleformación de cultura, educación e universidade
Secretaría Xeral T. da C. Cultura, Educación, FP e Universidades
Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social e Xuventude Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social e Xuventude
Secretaría Xeral de Política Lingüística Secretaría Xeral de Política Lingüística
Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático Plataforma galega de información ambiental (Gaia)
Dirección Xeral de Emerxencias e Interior Dirección Xeral de Emerxencias e Interior
Dirección Xeral de Mobilidade Dirección Xeral de Mobilidade

Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo
Comisión Superior de Urbanismo
Xunta Consultiva en Materia de Ordenación do Territorio e Urbanismo
Dirección Xeral de Patrimonio Natural Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía (Regiac)

Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social

Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social
Rexistro de Cooperativas de Galicia
Rexistro Administrativo de Sociedades Laborais de Galicia
Rexistro Administrativo de Centros Especiais de Emprego de Galicia
Rexistro Administrativo de Empresas de Inserción Laboral
Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social
Dirección Xeral de Formación Profesional Dirección Xeral de Formación Profesional
Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos
Dirección Xeral de Formación e Colocación Dirección Xeral de Formación e Colocación
Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación
Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

XUMCO
Intervención Xeral da Comunidade Autónoma
Academia Galega de Seguridade Pública Academia Galega de Seguridade Pública

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Interoperabilidade da Xunta de Galicia
Nodo de Interoperabilidade da Xunta de Galicia
Sistema de Notificacións Electrónicas de Galicia
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia 
Axencia Galega de Emerxencias Axencia Galega de Emerxencias
Axencia Tributaria de Galicia Axencia Tributaria de Galicia
Consorcio Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia Consorcio Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia
Fondo Galego de Garantía Agraria Fondo Galego de Garantía Agraria
Instituto Galego da Vivenda e Solo Instituto Galego da Vivenda e Solo